W Związku z Rodziną - cykl naukowych spotkań
Zapisy na Cykl Naukowych Spotkań "W Związku z Rodziną" 9-13 maja 2016 r.
Program konferencji / Regulamin
Regulamin IV Cyklu Naukowych Spotkań "W Związku z Rodziną"
Warszawa, 9-13 maja 2016

1. Postanowienia ogólne

1.1 IV Cykl Naukowych Spotkań "W Związku z Rodziną", zwany w dalszej części Cyklem Naukowych Spotkań, odbywa się w dniach 9-13 maja 2016 na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz na Wydziale Psychologii przy ul. Stawki 5/7.
1.2 Organizatorem Cyklu Naukowych Spotkań jest Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii „Dialog”, działające na Uniwersytecie Warszawskim, zwane dalej Organizatorem.
1.3 Niniejszy regulamin opublikowany zostanie pod adresem: http://skndialog.pl/index.php/tydzien-rodzin oraz jego zaakceptowanie jest wymagane w procesie zapisów na Cykl Naukowych Spotkań.
1.4 W skład komitetu naukowego Cykl Naukowych Spotkań wchodzą wykładowcy oraz doktoranci Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
1.5 Skład Komitetu Naukowego zostanie opublikowany na stronie Cyklu Naukowych Spotkań do końca kwietnia.

2. Zasady Uczestnictwa i rezygnacji z Uczestnictwa

2.1 Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:
2.1.1 Uczestnictwo czynne:
- wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Organizatora lub na fanpage’u Cyklu Naukowych Spotkań oraz zaakceptowanie postanowień regulaminu.
- przesłanie abstraktu wystąpienia do dnia 15 kwietnia 2016 roku na adres poczty elektronicznej: wzwiazkuzrodzina@gmail.com, wraz z imionami i nazwiskami autorów, rokiem i trybem studiów, nazwą uczelni oraz numerem kontaktowym do osoby prezentującej referat
- wymogi abstraktów prac teoretycznych bądź empirycznych: Objętość 1 strony A4 znormalizowanego tekstu, czcionka Times New Roman; rozmiar 12, interlinia 1,5; marginesy 2,5; wyjustowanie w formacie .pdf, .doc lub .docx). Abstrakty nie spełniające wspomnianych wymogów nie zostaną poddane ocenie Komitetu Naukowego (Organizator zastrzega sobie prawo do prośby o korektę abstraktu przez autora). Przewidywany czas na wygłoszenie referatu to 15 min. Abstrakty mogą być zgłaszane przez studentów oraz absolwentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, w wyjątkowych przypadkach dopuszczone będą osoby aktualnie niestudiujące.
- jest bezpłatne.
2.1.2 Uczestnictwo bierne:
- wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Organizatora oraz na fanpage’u Cyklu Naukowych Spotkań oraz zaakceptowanie postanowień regulaminu.
- jest bezpłatne.
2.2 Organizator ma prawo przedłużyć termin zgłoszeń uczestników czynnych, jak i zadecydować o zamknięciu zgłoszeń uczestnictwa biernego.
2.3 Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję wystąpienia konferencyjnego.
2.4 Zostanie ogłoszony konkurs z nagrodą rzeczową na najlepszą spośród wygłoszonych referatów uczestników czynnych. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi w ostatnim dniu Cyklu Naukowych Spotkań.
2.5 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, jeśli liczba uczestników czynnych nie przekroczy minimum.
2.6 Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
2.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza błędnych danych Uczestnika.
2.8 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w którym odbywać się będzie Cykl Naukowych Spotkań.

3. Zasady wystąpień i porządek Konferencji

3.1 Cykl Naukowych Spotkań, odbywa się w dniach 9-13 maja 2016 r. Szczegółowy program Cyklu Naukowych Spotkań zostanie opublikowany na stronie Organizatora i na fanpage’u Cyklu Naukowych Spotkań.
3.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

4. Zasady recenzji

4.1 Selekcji referatów do wygłoszenia na Cyklu Naukowych Spotkań dokona komitet naukowy, o którym mowa w punkcie 1.3. O przyjęciu referatu Autor zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
4.2 W recenzji oceniane będą następujące elementy abstraktów: aktualność tematu, zgodność z tematyką Cyklu Naukowych Spotkań, oryginalność ujęcia tematu, merytoryczna poprawność i trafność abstraktu.
4.3 Organizatorzy mogą odrzucić proponowany referat w wyniku podejrzenia Autora o plagiat, autoplagiat bądź kompilację.
4.4 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieujawniania recenzji.
4.5 Zgłaszający zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w Cyklu Naukowych Spotkań drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

5. Postanowienia końcowe

5.1 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych miedzy Uczestnikiem a Organizatorem.
5.2 Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Cyklu Naukowych Spotkań jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, Poz. 833, z późniejszymi poprawkami) oraz Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
5.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie, odwołania lub przełożenia Cyklu Naukowych Spotkań w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych oraz zobowiązuje się do publikowania aktualnych informacji na stronie i fanpage'u Cyklu Naukowych Spotkań.
http://skndialog.pl/index.php/tydzien-rodzin
http://www.facebook.com/wzwiazkuzrodzina
5.5 Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie uczestników Cyklu Naukowych Spotkań oraz wystąpień bez zgody Organizatora.
5.6 Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej.
5.7 Wszelkie ewentualne zmiany regulaminu będą ogłaszane na stronie Cyklu Naukowych Spotkań.

*
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service