სტუდენტების კითხვარი
რომელ სპეციალობაზე სწავლობთ?
რომელ კურსზე ხართ?
როგორ აირჩიეთ ჩვენი სასწავლებელი?
რა მოგწონთ სწავლის პერიოდში?
იყენებს თუ არა სრულად პროფესიული მასწავლებელი სწავლებისათვის განკუთვნილ დროს?
არის თუ არა მომზადებული პროფესიული მასწავლებელი სასწავლო პროცესისათვის?
გადმოსცემდა და ხსნიდა თუ არა გასაგებად და საინტერესოდ მასალებს პროფესიული მასწავლებელი?
ატარებდა თუ არა მეცადინეობებს პროფესიული მასწავლებელი წარმოდგენილი სილაბუსის მიხედვით?
შეესაბამებოდა თუ არა თქვენს მიზნებსა და მოთხოვნილებებს სასწავლო კურსის მიზნები ?
კმაყოფილი ხართ თუ არა კოლეჯის ადმინისტრაციით
კმაყოფილი ხართ თუ არა კოლეჯის საპრაქტიკო ბაზებით?
მოგწონთ თუ არა კოლეჯის გარემო?
იცნობთ თუ არა თითოეული პროგრამის სილაბუსს?
რამდენად მოსახერხებელია თქვენთვის კოლეჯის ადგილმდებარეობა ?
რამდენად შეესაბამება თქვენს მოთხოვნებს კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური მოწყობილობა?
რამდენად აკმაყოფილებს პროგრამულ მოთხოვნებს კოლეჯის ბიბლიოთეკის აღჭურვილობა?
რამდენად დაცულია კოლეჯში უსაფრთხოების ნორმები?
პროფესიული მასწავლებლის დამოკიდებულება :
რამდენად ურთიერთკავშირშია სასწავლო პროცესი - თქვენს პროფესიასთან
შეფასების სისტემა:
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service