แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์

  1.การให้บริการผ่านเว็บไซต์ตรงกับความต้องการที่ท่านคาดหวัง
  2.ท่านรู้สึกว่าใช้เวลาในการคอยไม่นานนัก ระหว่างที่เริ่มสั่งให้เว็บไซต์ทำงาน รวมทั้งการตอบสนองจากเว็บไซต์
  3.ท่านรู้สึกว่าเว็บไซต์นี้มีความง่ายในการเข้าไปใช้งานส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์
  4.ท่านรู้สึกว่ามีความสะดวกในการเข้าไปใช้งานส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์
  5.เว็บไซต์มีหน้าเว็บที่สวยงาม ดึงดูดใจ
  6.เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
  7.เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
  8.เว็บไซต์นี้สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันได้
  9.เว็บไซต์นี้เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย เสนอแนะการปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น
  10.ท่านมีความพอใจหลังจากที่ใช้บริการจากเว็บไซต์นี้
  11.ความประทับใจโดยรวมที่ท่านมีต่อเว็บไซต์นี้
  Please enter one response per row
  This is a required question