แบบทดสอบ เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
ศึกษาเอกสาร แหล่งเรียนรู้บนอินเตอร์ หรือหนังสือเรียน (1.3) เรื่อง3ซ่อมเสริม เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ แล้วทำแบบทดสอบ
ตัวชี้วัด ม.3/1 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ มาตรฐาน ว 7.1
สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก
เราจะสังเกตเห็นว่าในช่วงวันข้างขึ้น ดวงจันทร์จะมีลักษณะเป็นอย่างไร 1. หันด้านสว่างไปทางทิศตะวันออก 2. หันด้านสว่างไปทางทิศตะวันตก 3. หันด้านสว่างไปทางทิศเหนือ 4. หันด้านสว่างไปทางทิศใต้ *
1 point
ข้อใดไม่ใช่อิทธิพลของดวงจันทร์ที่มีต่อโลก 1. เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้น น้ำลง 2. เกิดปรากฏการณ์ข้างขึ้น ข้างแรม 3. เกิดปรากฏการณ์กลางคืน และกลางวัน 4. เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา และจันทรุปราคา *
1 point
ข้อใดเป็นปรากฏการณ์ สุริยุปราคา 1. เมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรแนวแนวเส้นตรง และดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง 2. เมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรแนวแนวตั้งฉาก และดวงจันทร์อยู่ตรงฉาก 3. เมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรแนวแนวตั้งฉาก และโลกอยู่ตรงฉากพอดี 4. เมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรแนวแนวเส้นตรง และโลกอยู่ตรงกลาง *
1 point
ข้างขึ้น ข้างแรม เกิดขึ้นได้อย่างไร 1. เกิดจากดวงจันทร์ได้รับแสงอาทิตย์ 2. เกิดจากดวงจันทร์โคจรรอบโลก 3. เกิดจากดวงจันทร์โคจรรอบดวงอาทิตย์ 4. เกิดจากดวงอาทิตย์โคจรรอบดวงจันทร์ *
1 point
Your answer
ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำขึ้น น้ำลง กับการเกิดข้างขึ้น ข้างแรม มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร 1. ทำให้ระดับน้ำบนโลกมีความแตกต่างกัน 2. โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ดึงดูดซึ่งกันและกัน 3. โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ อยู่ในแนวเดียวกันมีผลต่อระดับน้ำขึ้น-ลงสูงสุดต่ำสุด 4. โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ทำมุม 90 องศามีผลต่อระดับน้ำขึ้น-ลงสูงสุดต่ำสุด *
1 point
น้ำเกิด น้ำตาย ตรงกับข้อใด 1. น้ำเกิด ระดับน้ำขึ้น- ลง น้อย 2. น้ำตาย ระดับน้ำขึ้น- ลง น้อย 3. น้ำตาย เกิดสองครั้งในคืนเดือนมืด กับเดือนเพ็ญ 4. น้ำเกิด เกิดสองครั้งในคืนเดือนมืด กับเดือนเพ็ญ *
1 point
จันทร์ดับ ตรงกับขั้อใด 1. ขึ้น 15 ค่ำ 2. แรม 15 ค่ำ 3. ขึ้น 8 ค่ำ 4. แรม 8 ค่ำ *
1 point
ข้อใดเป็นปรากฏการณ์ จันทรุปราคา 1. เมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรแนวแนวเส้นตรง และดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง 2. เมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรแนวแนวตั้งฉาก และดวงจันทร์อยู่ตรงฉาก 3. เมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรแนวแนวตั้งฉาก และโลกอยู่ตรงฉากพอดี 4. เมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรแนวแนวเส้นตรง และโลกอยู่ตรงกลาง *
1 point
วันขึ้น 8 ค่ำ ส่วนสว่างของดวงจันทร์เป็นอย่างไร 1. ดวงจันทร์ทำมุม 90 องศากับโลกโดยหันด้านสว่างไปทางทิศตะวันออก 2. ดวงจันทร์ทำมุม 90 องศากับโลกโดยหันด้านสว่างไปทางทิศตะวันตก 3. ดวงจันทร์อยู่ในกับโลกโดยหันด้านสว่างไปทางทิศตะวันออก *
1 point
ใส่ห้อง เลขที่ ชื่อ สกุล
Your answer
เพลง ลอยกระทง “วันเพ็ญเดือน 12 น้ำจึงนองเต็มตลิ่ง” ทำไมน้ำจึงเต็มตลิ่ง 1. ขึ้น 15 ค่ำ 2. แรม 15 ค่ำ 3. ขึ้น 8 ค่ำ 4. แรม 8 ค่ำ *
1 point
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอุปราคา 1. จันทรุปราคาเกิดวันข้างขึ้น 15 ค่ำ 2. สุริยุปราคา เกิดวันข้างแรม 15 ค่ำ 3. จันทรุปราคาเกิดวันข้างขึ้น 8 ค่ำ 4. สุริยุปราคา เกิดวันข้างแรม 8 ค่ำ *
1 point
เวลาขึ้นตกของดวงจันทร์วันข้างขึ้นและข้างแรมแตกต่างกันอย่างไร 1. ดวงจันทร์วันข้างขึ้นเริ่มขึ้นจากทิศตะวันออกในตอนกลางวัน 2. ดวงจันทร์วันข้างแรมเริ่มขึ้นจากทิศตะวันออกในตอนกลางวัน 3. ดวงจันทร์วันข้างขึ้นเริ่มตกลับขอบฟ้าจากทิศตะวันตกในตอนกลางคืน 4. ดวงจันทร์วันข้างแรมเริ่มตกลับขอบฟ้าจากทิศตะวันตกในตอนกลางคืน *
1 point
คืนจันทร์เพ็ญและจันทร์ดับ มีระยะเวลาห่างกันกี่วัน 1. 8 วัน 2. 15 วัน 3. 23 วัน 4. 30 วัน *
1 point
ในวันน้ำเกิด และวันน้ำตาย มีระยะเวลาห่างกันประมาณกี่วัน 1. 8 วัน 2. 15 วัน 3. 23 วัน 4. 30 วัน *
1 point
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอุปราคา 1. โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ทำมุม 90 องศา 2. โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ อยู่ในแนวเดียวกัน 3. ถ้าดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์ และโลก จะปรากฏการณ์สุริยุปราคา 4. ถ้าโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ จะเกิดจันทรุปราคา *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms