Escola Bisbat d'Ègara - Inscripció Extraescolars 23/24
Per poder realitzar activitats extraescolars s’ha de ser soci/a de l’AFA.
FORMULARI D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS TANCAT, només es pot apuntar-se al servei d'acollida matinal SAM o servei d'acollida tarda SAT

Període d’inscripció del 30 de juny al 31 d'agost de 2023.

Inici activitats:
 • SAM: 6 de setembre de 2023.
 • Resta d'activitats: 18 de setembre de 2023.
A partir del 18 de setembre les noves inscripcions (fetes de dilluns fins dijous) podran iniciar l’activitat a la següent setmana de fer la inscripció, (a excepció d'Acollida Matinal que es pot començar el dia següent de fer la inscripció). Per les inscripcions fetes en divendres després de les 13:00h, iniciaran l'activitat una setmana més tard (la següent no, l'altra).

A les activitats amb el text "de moment no comença per manca d'inscripcions" us podeu apuntar per si es fa grup per començar a l'octubre.

Tots els infants han de portar berenar saludable preferiblement amb carmanyola marcada amb el nom.

Us recordem que no es farà retorn de cap import per les faltes d’assistència tant d’acollida matinal (SAM) com d'extraescolars. Tant mateix, us recomanem que llegiu atentament la normativa que surt en el full informatiu.

El retorn dels rebuts comportem una despesa de 5€ que ha d’assumir la família.

Els monitors i monitores a les 16:30h recolliran a tots els infants de les aules durant la primera setmana.

Si algún infant no ha d’assistir si us plau us demanem ens aviseu per correu electrònic a info@uniolleure.cat indicant nom + cognoms + curs + Escola.

La quota estipulada a les activitats és mensual (quota anual dividida entre els mesos
d’activitat) i cada mes és el mateix preu, no es descompten els dies festiu. Si algun infant s’incorpora a mitjans de mes li correspondrà la quota del mes ja que no es descompten els dies que no hagi assistit a l’activitat. Per aquest motiu us recomanem que inscriviu als infants per iniciar les activitats a principi de mes.Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Nom i Cognoms de l'infant *
Data de naixement de l'infant *
MM
/
DD
/
YYYY
DNI/NIE de l'infant (sense espais)
Exemple: 45473709M. Si no te DNI no omplir.
Número CAT Salut de l'infant (sense espais) *
Exemple: FEPE1760204007
Adreça familiar *
Codi Postal *
Població *
Curs *
Classe *
Nom i Cognoms mare, pare, tutor/a o representant legal *
DNI/NIE mare, pare, tutor/a o representant legal *
Telèfon de contacte mare, pare, tutor/a o representant legal *
Nom i Cognoms mare, pare, tutor/a o representant legal
DNI/NIE mare, pare, tutor/a o representant legal
Telèfon de contacte mare, pare, tutor/a o representant legal
Inscripció SERVEI ACOLLIDA MATINAL (SAM)
Escolliu l'horari
Clear selection
Dies SERVEI ACOLLIDA MATINAL (SAM)
IMPORTANT: El servei esporàdic és per 1 o 2 dies al mes. Si s'utilitza de manera freqüent cada setmana no es considera esporàdic, es considera fixe. La quota d'acollida matinal es pot canviar de fixe a esporàdica enviant un mail a info@uniolleure.cat 7 dies abans de la finalització del mes, a EXCEPCIÓ de les quotes corresponents als mesos Desembre, Gener i Abril que no es pot canviar la quota de fixe a esporàdic.
Inscripció SERVEI ACOLLIDA TARDES (SAT)
Horari: 16:30h a 17:30h
IMPORTANT: El servei esporàdic és per 1 o 2 dies al mes. Si s'utilitza de manera freqüent cada setmana no es considera esporàdic, es considera fixe. La quota d'acollida matinal es pot canviar de fixe a esporàdica enviant un mail a info@uniolleure.cat 7 dies abans de la finalització del mes, a EXCEPCIÓ de les quotes corresponents als mesos Desembre, Gener i Abril que no es pot canviar la quota de fixe a esporàdic.
Inscripció LA CIÈNCIA I JO
Horari 16:30h a 18h.
Clear selection
Inscripció ARTS MARCIALS
Horari 16:30h a 18h.
Clear selection
Inscripció CANTEM I BALLEM
Horari 16:30h a 18h.
Clear selection
Inscripció TÈCNIQUES D'ESTUDI
Horari 16:30h a 18h.
Inscripció FUTBOL SALA
Horari 16:30h a 18h.
Inscripció GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
Horari 16:30h a 18h.
Inscripció INICIACIÓ ESPORTIVA
Horari 16:30h a 18h.
Inscripció STREET DANCE
Horari 16:30h a 18h.
Clear selection
Inscripció PISCINA
Horari 16:30h a 18h.
Clear selection
Inscripció PATINATGE
Horari 16:30h a 18h.
Clear selection
Inscripció ENFANGA'T
Horari 16:30h a 18h.
Clear selection
Inscripció ROBÒTICA
Horari 16:30h a 18h.
Clear selection
Inscripció BÀSQUET
Horari 16:30h a 18h.
Inscripció LUDOENGLISH
Horari 16:30h a 18h.
Clear selection
L'Infant pateix alguna malaltia o al·lèrgia coneguda? *
Quina?
Pren medicació? *
Quina medicació pren?
L'infant marxa sol un cop finalitzada l'activitat? *
Amb qui marxa? Indicar nom i cognoms
En cas que algun dia marxi amb una altra persona ens heu d'enviar un mail a info@uniolleure.cat
DNI de la persona amb qui marxa
Telèfon de contacte de la persona amb qui marxa
Observacions
Autorització per efectuar els càrrecs de la inscripció al vostre compte corrent *
Mitjançant l'enviament d'aquest formulari, el deutor/a (A: mare/pare o tutor/a legal que realitza la inscripció), autoritza al creditor Associació Unió Lleure (B) a enviar instruccions a l'entitat de (A) per carregar al seu compte i a (B) a l'entitat per a efectuar els càrrecs (pagaments recurrents) al seu compte seguint les instruccions de (B). Com a part de seus drets, (A) està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s'ha d'efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.
IBAN (sense espais) *
Exemple: ES0830250026751400018842 El rebut es girarà al vostre compte entre el dia 1 i 5 de cada mes
Autorització per participar a les activitats *
Autoritzo a l'infant/adolescent inscrit a que participi a les activitats extraescolars, així com a realitzar les sortides fora de l'escola en cas que correspongui.
Certifico que l'infant no pateix cap malaltia que li impedeixi realitzar l'activitat i que he facilitat totes les dades sanitàries necessàries en cas d'urgència mèdica. *
En cas de no comunicar la informació sanitària actual em faig totalment responsable de les causes que es poden derivar i eximeixo a Associació Unió Lleure,  C.E. Unió 10 Terrassa, escola i/o AFA/AMPA de tota responsabilitat legal.
Autorització mèdica *
En cas d'urgència mèdica es trucarà a les famílies, en cas que no es localitzi, es prendran les decisions sanitàries urgents (portar a l'infant o adolescent a urgències, a ser intervingut /da quirúrgicament o prendre qualsevol decisió mèdica per part del corresponent equip mèdic en cas d’urgència. etc.)
Autorització drets d'imatge de l'infant inscrit a les activitats *
Associació Unió Lleure,  C.E. Unió 10 Terrassa, l'escola i AFA/AMPA disposem d’un espai web i participem a xarxes socials. En aquests mitjans s’hi poden publicar imatges o filmacions en les quals apareguin, individualment o en grup, els infants/adolescents inscrits a aquesta activitat. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el C.E. Unió 10 Terrassa, l'Associació Unió Lleure, l'escola i AFA/AMPA sol·licitem el consentiment a les mares, pares o tutors/es legals per publicar imatges o vídeos on aparegui l'infant/adolescent inscrit al Casal o bé hi sigui clarament identificable.
Acceptació condicions del Servei *
 • L’activitat extraescolar amb menys de 8 inscripcions es valorarà si es pot iniciar.
 • L’activitat d’Acollida Matinal i Esplaia’t ha d’haver un mínim de 10 infants inscrits per franja horària.
 • Es poden realitzar inscripcions a les activitats extraescolars en qualsevol moment del curs escolar.
 • Un cop començades les activitats, les noves inscripcions podran iniciar l’activitat a la següent setmana de fer la inscripció, sempre que hagin rebut la confirmació per mail per part d’Unió Lleure.
 • La quota estipulada a les activitats és mensual (quota anual dividida entre els mesos d’activitat) i cada mes és el mateix preu, no es descompten els dies festiu. Si algun infant s’incorpora a mitjans de mes li correspondrà la quota del mes ja que no es descompten els dies que no hagi assistit a l’activitat. Per aquest motiu us recomanem que inscriviu als infants per iniciar les activitats a principi de mes.
 • La baixa a qualsevol activitat s’haurà de comunicar una setmana abans de finalitzar el mes mitjançantelsegüentformularihttps://forms.gle/BQFbyQeKjXEEMmJF9
 • En cas de tramitar la baixa fora d’aquest termini pot suposar la càrrega de la totalitat de la quota mensual.
 • El rebut de la quota mensual es carregarà entre els dies 1 i 5 de cada mes.
 • La manca dels dies de preavís pot suposar la pèrdua de l’import carregat (a excepció si són
 • per causes de força major).
 • En cas que es produeixi el retorn del rebut s’hauran d’abonar les despeses de gestió del rebut de 5€.
 • En el moment d’omplir el formulari d’inscripció es sol·licitarà l’autorització per realitzar l’activitat fora de l’horari lectiu en el centre escolar, així com l’autorització mèdica en cas d’urgències, l’autorització de drets d’imatges i l’acceptació de la política de privacitat.
 • Si la persona que va a recollir a l’infant és diferent a la que heu indicat al formulari, heu d’enviar un correu a info@uniolleure.cat indicant les següents dades: del nom i cognoms de l’infant, nom escola i activitat que realitza així com el nom, cognoms i DNI de la persona que el/la recollirà. Us informem que no deixarem marxar als infants amb cap persona sense tenir l’autorització prèvia de la mare/pare/tutor/a legal.
 • En cas que un infant hagi de participar a una activitat per urgència sense haver realitzat la inscripció, heu de trucar al nostre Coordinador Ismael Quirós al telèfon 661 61 36 27 per informar del cas. Igualment, la mare/pare/tutor/a legal haurà de fer la inscripció en un període màxim de 3 dies.
 • Es pot fer 1 dia de prova al mes per les activitats extraescolars i com a màxim 5 activitats en tot l’any.
 • Aquesta informació pot variar per qüestions organitzatives.
 • L'entitat Unió Lleure no es fa responsable en cas d'errades a la informació.
Acceptació Política de Privacitat i Protecció de dades *
Per a donar compliment al RGPD (UE) 2016/679 us informem que l'entitat responsable del tractament de les dades és  l'Associació Unió Lleure, la finalitat del tractament és gestionar la inscripció al servei i participació a les activitats de l'Associació Unió Lleure i el C.E. Unió 10 Terrassa i es realitza en base a la legitimació del seu consentiment explícit al realitzar l'enviament de la inscripció al servei. L'Associació Unió Lleure no cedirà les dades proporcionades en aquest formulari per al compliment d'obligacions legals, a excepció de:
 • AFA / AMPA i Escola.
 • En cas que es realitzi alguna activitat conjuntament amb un altre entitat, es lliuraran les dades a l'entitat quan sigui estrictament necessari per la seva justificació.
 • Personal sanitari en cas que l'infant hagi de ser atès en cas d'accident. No es facilitaran les dades a cap altre entitat no citada en aquest apartat.
Pot exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i oposició dirigint-se a l'Associació Unió Lleure info@uniolleure.cat o davant l'autoritat de control (www.aepd.es). Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a través de la pàgina: http://www.uniolleure.cat/proteccio-de-dades/
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy