АНКЕТНА КАРТА за ученици с интерес към участие в занимания по интересипрез втори учебен срок на учебната 2018/2019 година, съгласно Наредба за приобщаващо образование
Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището. Допълнителна информация може да получите от Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващо образование.

Email address *
Бихте ли участвали в извънкласни занимания по интереси през втори учебен срок? *
Посочете тематичното направление за извънкласни дейности, в което искате да участвате: *
Required
Вие сте ученик в кой клас? *
Като родител/настойник/попечител на сина ми/дъщеря ми, съм съгласен/а той/тя да участва в занимания по интереси. *
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.