Søknad om godkjenning av familiebarnehage
I barnehagelovens § 6. står det at virksomheter (barnehager) som har ansvar for barn under opplæringspliktig alder, plikter å søke godkjenning som barnehage når:

a) virksomheten er regelmessig og ett eller flere barn har en ukentlig oppholdstid på
mer enn 20 timer, og
b) antall barn som er til stede samtidig er ti eller flere når barna er tre år eller eldre,
eventuelt fem eller flere når barna er under tre år, og
c) virksomheten utføres mot godtgjøring.

Virksomheter etter første ledd må være godkjent før driften settes i gang.

I Trondheim kommune, er det Fagenhet for oppvekst og utdanning som har ansvar for å godkjenne barnehager etter barnehagelovens §§ 14 og 15. Fagenheten avgjør søknader om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet ut fra formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2. Ved en godkjenning kan kommunen sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid, og vedtaket kan påklages til Statsforvalteren.

Kommunen er lokal barnehagemyndighet, og skal gi veiledning om og påse at barnehagene drives i samsvar med bestemmelsene i barnehageloven med forskrifter, jf. Forskrift om overgangsregler i barnehageloven.

En godkjenning av familiebarnehager omfatter virksomhetens organisering og det enkelte hjems egnethet som lokale for familiebarnehagedrift, jf. §15.

Ved godkjenning av en familiebarnehage skal kommunen foreta en kontroll av at familiebarnehagen tilfredsstiller krav i eller i medhold av barnehageloven og godkjenne den sammenslutning/ordningen som samlet sett utgjør familiebarnehagen.

Familiebarnehagen skal som hovedregel være et fellesskap mellom minst to hjem, eller mellom minst ett hjem og en vanlig barnehage. I særlige tilfeller kan kommunen godkjenne enkeltstående hjem som én familiebarnehage.

Virksomheten skal fortrinnsvis foregå i bebodde hjem. Ved godkjenning av det enkelte hjem og eventuelt baselokale skal det vurderes om hjemmet og lokalet egner seg for familiebarnehagedrift.
Kommunen kan i særlige tilfeller godkjenne ubebodde lokaler som ett hjem i en familiebarnehage. Ved slik godkjenning skal lokalenes hjemlige kvaliteter vektlegges. Det kan ikke gis godkjenning til doble grupper i ubebodde lokaler.

En familiebarnehage kan godkjennes for maksimalt fem barn over tre år som er tilstede samtidig, er flertallet under tre år, må antallet reduseres. I familiebarnehager skal det gis pedagogisk veiledning til assistenten i det enkelte hjem i barnehagens åpningstid.

Det innhentes politiattest etter barnehagelovens § 30, andre ledd og Forskrift om politiattester for barnehager § 10 om godkjenning av barnehager, før det tas en endelig avgjørelse om familiebarnehagen godkjennes.
Email *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Trondheim kommune. Report Abuse