แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผลโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ซึ่งผลจากการประเมินจะนำมาใช้ในการพัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป ทั้งนี้การประเมินแบบสอบถามนี้ไม่มีผลการต่อเรียนการสอนของท่านจึงขอให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
  This is a required question
  1.การกำหนดวันในการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
  2.การให้ความรู้เรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลและเว็ปไซด์
  3.การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการทำรายงานและการเขียนเอกสารอ้างอิง
  4.การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นMicrosoft Office (Word ,Excel ,Power point)
  5.การให้ความรู้เรื่องภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับพยาบาล
  6.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  7.หลังเข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลและเว็ปไซด์เพิ่มขึ้น
  8.หลังเข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการทำรายงานและการเขียนเอกสารอ้างอิงเพิ่มขึ้น
  9.หลังเข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพิ่มขึ้น
  10.หลังเข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับพยาบาลเพิ่มขึ้น
  11.หลังเข้าร่วมโครงการได้รู้จักเพื่อนๆ มีความรักและสามัคคีในชั้นปีมากขึ้น
  12.ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
  13.สถานที่ในการจัดกิจกรรมเหมาะสม
  14.อุปกรณ์สื่อ-โสตฯ เพียงพอและเหมาะสม
  15.ระยะเวลาในการจัดโครงการเหมาะสม
  16.โครงการนี้มีประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่
  17.กิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาใหม่
  18.ความรู้และทักษะที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการสามารถนำไปใช้ในการศึกษาได้จริง
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question