Napisz do nas

Poniższy formularz służy do anonimowego przesyłania komentarzy, spostrzeżeń i propozycji usprawnień dotyczących funkcjonowania KFA. Zostaną one przekazane osobom odpowiedzialnym za odpowiednie aspekty działania Katedry. Prosimy o uwagi dotyczące programów nauczania, dostępności materiałów dydaktycznych, kwestii organizacyjnych, wydarzeń organizowanych przez Katedrę, działania strony internetowej, itd.

Formularz <b>nie służy</b> do przesyłania ocen wykładowców, których dokonuje się za pomocą ankiet w systemie USOS (https://usosweb.umk.pl), ani formalnych wniosków i podań. W szczególności pisma kierowane do Rektora lub Dziekanów Wydziału Filologicznego powinny przechodzić drogę służbową, tzn. zostać najpierw zaopiniowane przez pracowników Katedry Filologii Angielskiej odpowiedzialnych za dany aspekt procesu dydaktycznego:

Dr Grzegorz Koencziak – sprawy dydaktyki studiów stacjonarnych
Dr hab. Ariadna Strugielską – wymiana studencka Erasmus, organizacja bloku PNJA
Dr Dorota Guttfeld – sprawy dydaktyki studiów niestacjonarnych

...a następnie, jeśli to konieczne, przez Kierownik Katedry, prof. Mirosławę Buchholtz.

Adresy e-mailowe pracowników znajdują się na stronie KFA:
http://www.maius.umk.pl/ang/?pid=1&spid=1#nowe

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question