แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (ม.ค.-มี.ค.)
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (ม.ค.-มี.ค.)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ประเภทหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถาม
Clear selection
จากหน่วยงาน
กรุณาใส่เครื่องหมาย ในช่องระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชุมพร
มาก
ปานกลาง
น้อย
ประโยชน์ที่ได้รับ
เนื้อหาสาระ
ความพึงพอใจ
Clear selection
ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์หรือไม่
Clear selection
ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ในทางใด (ระบุ)
เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
บทสรุปผู้บริหาร
สถานการณ์แรงงาน
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ตารางข้อมูลภาคผนวก ที่..........
Clear selection
เนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดที่ท่านสนใจ (เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย)
Clear selection
ท่านคิดว่าควรปรับปรุงรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชุมพร ฯหรือไม่
Clear selection
ถ้าควรปรับปรุง เห็นควรปรับปรุงประเด็นใด
Clear selection
ท่านต้องการให้เพิ่มเติมเนื้อหาสาระใดในรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชุมพร (ระบุ)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy