Badania na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Widawa na lata 2021-2028
Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Widawa przystąpiła do prac nad dokumentem pn. "Strategia Rozwoju Gminy Widawa na lata 2021-2028". Będzie to najważniejszy dokument strategiczny Gminy, wyznaczający kierunki rozwoju i cele oraz wyraz aspiracji społeczności lokalnej. W związku z tym proszę o poświęcenie Państwa czasu i wypełnienie niniejszej ankiety. Jej wyniki posłużą nam do określenia słabych i mocnych stron Gminy.
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane w celach badawczych i zaprezentowane w zbiorczej formie. Proszę o jej wypełnienie do 7 czerwca 2020 r.

Za opracowanie ankiety odpowiada wykonawca Strategii Rozwoju Gminy - Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego. W przypadku jakichkolwiek pytań co do ankiety, prosimy o kontakt z jej twórcą pod numerem telefonu 601 997 773 (Arleta Ciarczyńska) lub mailowo: kontakt@sarl.wroclaw.pl

Wójt Gminy Widawa
Michał Włodarczyk

Jak ocenia Pan(i) poziom życia w gminie Widawa? *
Czy chciał(a)by Pan(i) wyprowadzić się z Gminy Widawa i zamieszkać poza jej granicami, np. w sąsiedniej gminie? *
Jak ocenia Pan(i) sytuację finansową Gminy Widawa? Gmina jest... *
Jak Pan(i) ocenia poszczególne aspekty życia w Gminie Widawa? *
Proszę ocenić każdy z wymienionych aspektów w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza zdecydowanie źle, a 5 - bardzo dobrze.
zdecydowanie źle
raczej źle
przeciętnie
raczej dobrze
bardzo dobrze
nie mam zdania
dostępność i jakość opieki dla dzieci do lat 3
dostępność i jakość edukacji przedszkolnej
dostępność i jakość edukacji szkolnej (szkoły gminne)
dostępność i jakość zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
dostępność do sportu i rekreacji (obiekty sportowe, boiska, place zabaw)
dostępność i atrakcyjność oferty kulturalnej
bezpieczeństwo publiczne
komunikacja publiczna (autobusy, busy prywatne)
dostępność (liczba) obiektów handlowych i usługowych
opieka zdrowotna
oferta spędzania czasu wolnego dla dzieci
oferta spędzania czasu wolnego dla młodzieży
oferta spędzania czasu wolnego dla seniorów
możliwość czynnego udziału w działaniach społecznych (np. organizacje pozarządowe)
infrastruktura turystyczna (baza noclegowa, gastronomia, szlaki)
stan zabytków
poziom bezrobocia
atrakcyjność gminy dla przedsiębiorców
wyposażenie techniczne gospodarstw rolnych
wielkość gospodarstw rolnych (możliwość utrzymania się z gospodarstwa)
infrastruktura drogowa
infrastruktura wodociągowa
infrastruktura kanalizacyjna
infrastruktura gazowa
infrastruktura energetyczna
system gospodarowania odpadami (segregacja, odbiór śmieci)
dostępność internetu
stan środowiska naturalnego (jakość wód, powietrza, itp.)
zagospodarowanie przestrzeni publicznych (np. place, miejsca spotkań, chodniki, ławki, czystość)
atrakcyjność gminy jako miejsca osiedlania się
Jak ocenia Pan(i) funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych (ośrodek pomocy społecznej, ośrodek zdrowia, ośrodek kultury, szkoły i przedszkola, biblioteka, zakład usług komunalnych, Środowiskowy Dom Samopomocy)? *
zdecydowanie źle
raczej źle
przeciętnie
raczej dobrze
bardzo dobrze
nie mam zdania
kompetencje pracowników (poziom wiedzy)
szybkość obsługi (czas załatwiania spraw)
kultura osobista i zachowanie pracowników
łatwość w dotarciu do właściwego pracownika
estetyka oraz wyposażenie urzędu/jednostek
przystosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych
Jakie są wg Pana(-i) najważniejsze dziedziny, które należy wspierać w Gminie Widawa w najbliższych latach? *
Prosimy wybrać MAX 5 dziedzin.
Required
Proszę wskazać i krótko opisać max 3 najważniejsze wg Pana(i) przedsięwzięcia, które powinny zostać zrealizowane w gminie w najbliższych latach.
Mogą to być zarówno przedsięwzięcia inwestycyjne, np. budowa kanalizacji w miejscowości X, jak również projekty społeczne, np. utworzenie uniwersytetu trzeciego wieku.
Płeć *
Wiek *
Wykształcenie *
Zatrudnienie/zajęcie *
Miejscowość zamieszkania *
Czas zamieszkiwania w Gminie Widawa *
Poza badaniem ankietowym chcielibyśmy również przeprowadzić wywiady z Mieszkańcami Gminy. Forma (wywiad telefoniczny, osobisty) i termin zostaną uzgodnione z Państwem. Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na kontakt z naszej strony w późniejszym terminie, prosimy o podanie swojego imienia oraz numeru telefonu.
Podanie swoich danych nie jest obowiązkowe. Państwa dane zostaną wykorzystane tylko na potrzeby przeprowadzenia wywiadu pogłębionego i nie będą przekazywane do innych podmiotów.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy