แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
*จำเป็น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
(โปรดทำเครื่องหมายหน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)
1. เพศ *
2. วุฒิการศึกษา *
3. ตำแหน่ง *
4. กรณี อื่นๆ (โปรดระบุ)บุคลากรทางการศึกษา
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คำชี้แจง : โปรดอ่านข้อคำถามต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่าท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ และการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี  และทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
1) ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
1.1)  ด้านการบริหารงานวิชาการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนงานด้านวิชาการ สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
2. การวางแผน การอบรม พัฒนาครูได้ตรงกับความต้องการ มีประโยชน์ต่อครูและสถานศึกษา
3. การประสาน ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ จัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
4. การส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. ส่งเสริมและพพัฒนาหลักสูตรการศึกษาผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
7. การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
8. การส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
1.2) ด้านการบริหารงบประมาณ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ช่วยเหลือสนับสนุนให้ความรู้แก่สถานศึกษาด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และสวัสดิการ
2. การจัดสรรงบประมาณและการโอนเงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
3. การให้ข้อมูล และให้ความช่วยเหลือในการเบิกจ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
4. ตรวจสอบ ติดตาม แนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา
5. การให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ในการขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
6. การบริการด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และสวัสดิการ
7. การกระจายอำนาจการบริหารงบปรมาณให้สถานศึกษา
8. ให้ข้อมูล ความช่วยเหลือในการเบิกจ่ายงบประมาณ
 1.3) ด้านการบริหารงานบุคคล *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา
2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและผู้บริหารสถานศึกษา
3. การวางแผนในการบริหารอัตรากำลังครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้กับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ
4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ด้านขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เช่น การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
6. การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทานการศึกษา
7. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นผู้นำทางวิชาการและมีความพร้อมในการบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ
8. การดำเนินงานด้านบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
1.4) ด้านการบริหารทั่วไป *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. พัฒนาอาคาร สถานที่สภาพแวดล้อมเพื่อการให้บริการ
2. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับส่งหนังสือราชการ
3. ให้ความรู้ด้านการจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
4. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานอื่นในการจัดการศึกษา
5. ในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
2) ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
2.1) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. อาคารสถานที่สะอาดเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ร่มรื่นสวยงาม
2. มีสถานที่ประชุมเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ
3. มีห้องน้ำ ห้องส้วมที่สะอาด เพียงพอไว้บริการ
4. จัดที่พักสำหรับผู้มาติดต่อราชการได้เหมาะสม มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม ร่มรื่นอย่างสม่ำเสมอ
2.2) ด้านขั้นตอนในการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพมีอัธยาศัยดีเต็มใจให้บริการ
2. การจัดช่องทาง/จุดรับบริการที่เหมาะสม เข้าถึงได้ง่าย
3. การจัดระบบและขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน ความสะดวกและรวดเร็ว ในการให้บริการ
2.3) ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
2. ความรวดเร็วในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
3. รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารชัดเจน
4. ข่าวสารที่ได้รบเป็นประโยชน์น่าสนใจ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี. Report Abuse