แบบสอบถามความพึงพอใจ "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ" ปีการศึกษา 2559

  This is a required question
  This is a required question
  1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
  2. ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม
  3. การตกแต่งบริเวณสถานที่มีความเหมาะสม
  4. การซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมมีความเหมาะสม
  5. วงดุริยางค์ที่ใช้บรรเลงในขั้นตอนพิธีการต่างๆ
  6. ความพร้อมและความเป็นระเบียบในการสวนสนาม
  7. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของลูกเสือ
  8. กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์มีความเหมาะสม 
  Please enter one response per row
  This is a required question