เครือข่ายผู้อำนวยการกองช่าง (โยธาท้องถิ่น)

สร้างเครือข่ายโยธาท้องถิ่น
- เพื่อติดต่อประสานงานระหว่าง ผู้อำนวยการกองช่าง อปท.
- เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร
- เพื่อช่วยเหลืองานด้านต่างๆให้ทันท่วงที
เว็บบล็อกโยธาท้องถิ่น >>> http://yotathongthin.blogspot.com/
หน้าเพจ Facebook >>> https://www.facebook.com/yotathongthin
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question