Төрийн албаны шалгалтад хамтдаа бэлдье
ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
Өнөөдрийн сорилын агуулгад ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС 25 тест орсон байна. Хамтдаа номоо уншъя, Хамтдаа шалгалтдаа тэнцье. 2020.10.16
1. Хувь хүний нууцыг тогтоох, хамгаалах харилцааг аль хуулиар зохьцуулах вэ? *
1 point
2. Хувь хүний нууцын тухай хуулийн дагуу “Хувь хүний нууц” гэдэг нь: *
1 point
3. Хувь хүний нууцын тухай хуулийн дагуу “хувь хүний нууц”-д: *
1 point
4. Хувь хүний нууцад алийг нь хамааруулж болох вэ? *
1 point
5. Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийцүүлэн нууцалсан бөгөөд задруулбал тухайн хүний хууль ёсны ашиг сонирхол, нэр төр, алдар хүндэд илтэд хохирол учруулж болзошгүй мэдээ, баримт бичиг,биет зүйлийг *
1 point
6. Хувь хүний нууц нь дараахь төрөлтэй байна: *
1 point
7. Хувь хүний нууц нь дараахь төрөлтэй байна. Аль нь илүүц вэ? *
1 point
8. Хувь хүний захидал харилцааны нууцад: *
1 point
9. Хувь хүний эрүүл мэндийн нууцад Хувь хүний нууцын тухай хуулиар дараахь мэдээлэл хамаарна. *
1 point
10. Хувь хүний нууцын тухай хууль тогтоомжоор хувь хүний хөрөнгийн нууцад дараахь мэдээлэл багтана. *
1 point
11. Хөрөнгийн бүртгэлийн мэдээлэл нь хувь хүний нууцад хамаарах уу? *
1 point
12. Хувь хүний нууцын тухай хууль тогтоомжоор гэр бүлийн нууцад дараахь зүйлийг хамруулан ойлгоно. *
1 point
13. Хувь хүний нууцын тухай хууль тогтоомжоор гэр бүлийн нууцад бусдад задруулбал юундхаршлах мэдээллийг хамруулан ойлгох ёстой вэ? *
1 point
14. Хувь хүний нууцын тухай хууль тогтоомжоор хувь хүн өөрийн архивыг нууцалж болох уу? *
1 point
15. Хувь хүний нууцын тухай хууль тогтоомжоор хувь хүн өөрийн хадгаламжтай холбоотой мэдээллийг нууцалж болох уу? *
1 point
16. Та өөрийн тэмдэглэлийг Хувь хүний нууцын тухай хууль тогтоомжоор нууцалж болох уу? *
1 point
17. Хувь хүний нууцын тухай хууль тогтоомжоор хувь хүн өөрийн дүрс бичлэгийг нууцалж болохуу? *
1 point
18. Хувь хүний нууцын тухай хууль тогтоомжоор хувь хүн өөрийн дуу бичлэгийг нууцалж болох уу? *
1 point
19. Хувь хүний нууцын тухай хууль тогтоомжоор хувь хүний нууцыг хэн хамгаалах ёстой байдаг вэ? *
1 point
20. Ямар тохиолдолд хувь хүний нууцыг төр болон байгууллага хамгаалалтдаа авч болох вэ? *
1 point
21. Аль нь зөв бэ? *
1 point
22. Байгууллага нь хувь хүний нууцыг хамгаалах үүрэгтэй юу? *
1 point
23. Хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон төрийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан нь хувь хүний нууцтай танилцаж болох уу? *
1 point
24. Хувь хүний нууцыг хуулийн дагуу болон итгэмжлэлээр олж мэдсэн этгээд нь бусдад задруулж болох уу? *
1 point
25. Хувь хүний нууцыг хуулийн дагуу олж мэдсэн этгээд нь бусдад задруулж болох уу? *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy