คำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาต้องกรอกคำร้องขอสำเร้จการศึกษา ภายใน ๓๐ วัน ในภาคเรียนที่คาดว่าจะจบการศึกษา

  1. ประวัติส่วนตัว

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. ประวัติการศึกษา

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. แสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  คำรับรอง

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิขอสำเร็จการศึกษาตามระเบียบว่าด้วย การจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖