แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่น(รายบุคคล)

คำชี้แจง ให้นักเรียนประเมินพฤติกรรมของเพื่อนในกลุ่มฯ โดยเลือกข้อคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติ
คะแนนระดับ 3 หมายถึง แสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
คะแนนระดับ 2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมเป็นบางครั้ง
คะแนนระดับ 1 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนานๆ ครั้ง
คะแนนระดับ 0 หมายถึง ไม่เคยแสดงพฤติกรรมนี้เลย
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question