Holiadur Rhieni Blwyddyn 10 - Year 10 Parents Questionnaire Ysgol Uwchradd Tywyn

Ar gyfer pob un o'r datganiadau isod, dewiswch yr opsiwn sy'n adlewyrchu'ch barn orau mewn perthynas â'r ysgol/For each of the statements below, please select the option which best reflects your views in relation to the school.

Mae fy mhlentyn yn hoffi'r ysgol hon/My child likes this school *
Cafodd fy mhlentyn gymorth i ymgartrefu'n dda pan ddechreuodd yn yr ysgol/My child was helped to settle in well when he or she started at the school. *
Credaf fod fy mhlentyn yn gwneud cynnydd da yn yr ysgol/I believe my child is making good progress at school *
Credaf fod fy mhlentyn yn ddiogel yn yr ysgol/I believe that my child is safe at school *
Credaf fod disgyblion yn ymddwyn yn dda yn yr ysgol/I believe pupils behave well in school. *
NID yw plant eraill yn bwlio fy mhlentyn/Other children DO NOT bully my child *
Credaf fod yr ysgol yn delio'n dda ag unrhyw fwlio, aflonyddu neu wahaniaethu, os bydd yn digwydd/I believe that if any bullying, harassment or discrimination occurs, the school deals well with it *
Credaf fod ansawdd yr addysgu yn dda/I believe the quality of teaching is good *
Credaf fod fy mhlentyn yn cael profiadau dysgu da, gan gynnwys teithiau ac ymweliadau addysgol/I believe that my child has good learning experiences, including educational trips and visits *
Credaf fod staff yn disgwyl i fy mhlentyn weithio'n galed ac i wneud ei (g)orau/I believe that staff expect my child to work hard and do his or her best. *
Credaf fod staff yn trin pob un o'r plant yn deg ac yn eu parchu/I believe that staff treat all children fairly and with respect *
Credaf fod yr ysgol yn helpu fy mhlentyn i ddeall y modd y gall bwyta ac yfed effeithio ar ei iechyd/I believe the school helps my child to understand how eating and drinking can affect their health *
Credaf fod fy mhlentyn yn cael digonedd o gyfleoedd i wneud ymarfer corff yn rheolaidd yn yr ysgol/I believe my child has plenty of opportunities to get regular exercise at school *
Credaf fod yr ysgol yn helpu fy mhlentyn i aeddfedu a chymryd cyfrifoldeb/I believe the school helps my child to become mature and to take on responsibility *
Credaf fod fy mhlentyn yn cael cymorth ychwanegol pan fydd ei angen arno/arni / I believe that my child receives appropriate extra support when he/she needs it *
Credaf fod yr ysgol yn fy hysbysu'n dda am gynnydd fy mhlentyn/I believe the school keeps me well informed about my child's progress *
Mae'r ysgol yn gofyn am fy marn fel rhiant ac yn ystyried yr adborth rydw i'n ei ddarparu am yr ysgol/The school seeks my views as a parent and considers the feedback that I provide about the school *
Os byddaf yn rhannu problemau neu faterion â'r ysgol, mae'n ymateb ac yn delio â nhw yn briodol/If I share problems or issues with the school, it responds and deals with them appropriately *
Credaf fod fy mhlentyn yn gallu manteisio ar ddigon o lyfrau ac offer yn yr ysgol i gefnogi ei ddysgu/I believe that my child can access enough books and equipment at school to support their learning *
Credaf fod yr ysgol yn cael ei rhedeg a'i rheoli'n dda/I believe the school is well run and managed *
Credaf fod yr ysgol yn paratoi fy mhlentyn yn dda ar gyfer symud ymlaen i'r ysgol nesaf, y coleg neu i swydd/I believe the school prepares my child well for moving on to the next school, college or into employment *
Os hoffech esbonio unrhyw rai o'ch ymatebion neu ychwanegu unrhyw sylwadau pellach, defnyddiwch y lle hwn/If you wish to explain any of your responses or to add any further comments, please use this space
Your answer
Enw (opsiynol)/Name (optional)
Your answer
Diolch am roi'ch amser i lenwi'r holiadur hwn/Thank you for taking the time to complete this questionnaire.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms