GROW & GO RAZEM! Kiczyce 2019
Międzypokoleniowy Obóz "GROW & GO RAZEM" dla Rodzin i Młodzieży będzie składać się z 2 etapów:

PIERWSZA CZĘŚĆ – (stacjonarna) – 29 Czerwca - 6 Lipca 2019 – to tydzień wspólnego przebywania razem jako wspólnota Kościoła, by odkrywać na nowo piękno i pełnię Bożych relacji między pokoleniami. Chcemy uczyć się nie tylko dawania, ale także odbierania od Pana Boga tego, co jest w Jego sercu. Naszym pragnieniem jest, by młodsze pokolenia pod opieką dorosłych mogły doświadczyć prawdziwego bycia częścią Ciała Chrystusa poprzez prowadzenie uwielbienia, dzielenie się Słowem Bożym i uczestniczenie w podejmowaniu ważnych decyzji w modlitwie i słuchaniu Boga. Z drugiej strony chcemy uczyć się wrażliwości na osoby starsze, rodziny oraz matki i ojców samotnie wychowujących dzieci. Chcemy służyć razem tak, by każdy był naprawdę potrzebny zgodnie z (1 Kor 12: 12-31):
„Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus (...)"

DRUGI TYDZIEŃ – (opcjonalnie) – 7 - 13 Lipca 2019 – to życie w misji, w miejsca, do których Pan nas pokieruje, gdzie będziemy wspólnie służyć ludziom jednocześnie poznając Boga i czyniąc Go znanym. Będzie to czas praktycznego i międzypokoleniowego służenia sobie wzajemnie. Werset biblijny, który będzie nam drogowskazem, to (Mk 16:15):
„I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.”.


"GROW & GO TOGETHER" an Intergenerational Camp for Families and Youth, will has 2 different parts:

FIRST WEEK (on-site) - June 29 - July 6, 2019 - this is a week of sharing together as a community of the Church, to rediscover the beauty and fullness of God's relations between generations. We want to learn not only to give, but to receive from God what is in His heart. Our desire is that the younger generations under the care of adults may experience the body of Christ through worship, sharing God's Word and participating in making important decisions through prayer and hearing God. On the other hand, we want to learn sensitivity to older people, families and mothers/fathers raising their children alone. We want to serve together according to 1 Cor. 12: 12-31:
"Just as a body, though one, has many parts, but all its many parts form one body, so it is with Christ. (...)"

SECOND WEEK (optional) - 7-13 July 2019 - it is life on mission, a place where the Lord will guide us, where we will serve people together, at the same time getting to know God and making Him known. It will be a time of practical and intergenerational service to one another. Our guiding verse is Mark 16:15:
"And he said unto them, Go ye into all the world, preach the gospel to all creation."

Email address *
KIM JESTEŚMY? / WHO ARE WE?
ŁĄCZĄC POKOLENIA - to grupa przyjaciół z różnych kościołów, organizacji i stowarzyszeń, pełna pasji dla Jezusa, mająca w sercu łączenie pokoleń. Zainspirowani wartościami założyciela ruchu "Młodzież z Misją"-Lorena Cunninghama pragniemy coraz bardziej poznawać Boga i czynić Go znanym w naszym kraju, Europie i na całym świecie. W naszym sercu jest połączenie pokoleń w Kościele. Wzmocnienie rodzin, wspieranie i wyposażanie nastolatków, samotnych rodziców i seniorów. Stając razem zaniesiemy Imię Jezusa niewierzącym i będziemy dla nich światłem. Obóz międzypokoleniowy dla rodzin i młodzieży, z praktycznym elementem wyjścia misyjnego, ma być miejscem inspiracji, uczenia się od siebie nawzajem i praktykowania misji głoszenia ewangelii w realnym świecie. Wiemy, że przez łączenie pokoleń i uczniostwo zapewnimy istnienie kolejnych generacji w Kościele, czyniąc je silnymi uczniami Jezusa, niosącymi misję i przesłanie ewangelii aż po krańce ziemi.

LINKING GENERATIONS - a group of friends from various churches, organizations and associations, full of passion for Jesus, with a heart of connecting generations. Inspired by the values of the founder of "Youth with the Mission" movement - Loren Cunningham, we want to learn more about God and making Him known in our country, Europe and all over the world. It's our heart to link generations in the church, strengthen families, support and equip teenagers, single parents and seniors. By standing together, we will bring the name of Jesus to unbelievers and will be a light for them. The intergenerational camp for families and young people, with a practical element of the missional outreach, is to be a place of inspiration, learning from each other and practicing the mission of proclaiming the gospel in the real world. We know that by joining generations and discipleship we will ensure the existence of successive generations in the church, making them strong disciples of Jesus, carrying the mission and message of the gospel to the ends of the earth.

ORGANIZATOR / ORGANIZER
Organizatorem obozu "GROW & GO RAZEM", dalej zwanym "obozem",
jest Fundacja "Młodzież z Misją Polska" z siedzibą w Polsce:
ul. Legionowa 70
32-091 Michałowice
NIP: 679-295-36-57, dalej zwaną "Fundacją".

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach obozu jest:
Jarek Markowski
oboz.rodzinny.ywam@gmail.com
+48 661 512 668

The organizer of the "GROW & GO TOGETHER", hereinafter referred to as "the camp",
is "Youth With A Mission Poland" Foundation with headquarters in Poland:
ul. Legionowa 70
32-091 Michałowice
NIP: 679-295-36-57, hereinafter referred to as "the Foundation".

The contact person for camp is:
Jarek Markowski
oboz.rodzinny.ywam@gmail.com
+48 661 512 668

TERMIN OBOZU / DATE of the CAMP
29 Czerwca - 6 Lipca 2019
29th of June - 6th of July 2019
MIEJSCE OBOZU, OŚRODEK / PLACE of the CAMP, RESORT
Ośrodek H2O to kompleks konferencyjno-wypoczynkowy w Kiczycach koło Skoczowa, położony w malowniczej okolicy Śląska Cieszyńskiego. Oferuje wysoki standard zakwaterowania w domkach wyposażonych w węzeł sanitarny, oraz w pokojach hotelowych o podwyższonym standardzie. Posiada 3 nowoczesne sale konferencyjne i własną gastronomię oraz wiele miejsc do spędzenia czasu w miłej atmosferze na terenie całego ośrodka. Kawiarnia i liczne sofy, bilard, piłkarzyki oraz inne atrakcje są do dyspozycji naszych gości. Ośrodek H2O dysponuje również bogatym zapleczem wypoczynkowym: dwa baseny, brodziki dla dzieci, plac zabaw, jezioro z możliwością wypożyczenia kajaków, boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki oraz liczne tereny zielone umilą pobyt podczas wakacji.

Więcej szczegółów dotyczących ośrodka dostępnych na stronie: osrodekh2o.pl

The H2O center is a conference and recreation complex in Kiczyce near Skoczów. They offer a high standard of accommodation in hotel rooms and cottages. There are modern conference rooms and a dining hall. A wide range of leisure facilities are available: two swimming pools, wading pools for children, a lake with kayaks, sports fields (football, volleyball, basketball) and numerous green areas.

More details and pictures are available on the website: osrodekh2o.pl

CENY za OBÓZ / PRICES for the CAMP
Ceny zróżnicowane w zależności od MIEJSCA zakwaterowania, WIEKU uczestnika, TERMINU wpłaty zaliczki:
Prices vary depending on PLACE of accommodation, AGE of the participant, DOWNPAYMENT deadline:


Zaliczka do 31 Grudnia 2018 Zaliczka do 25 Lutego 2019 Zaliczka do 31 Maja 2019
Downpayment by 31 Dec 2018 Dowpayment by 25 Feb 2019 Dowpayment by 31 May 2019


ZAKWATEROWANIE w DOMKACH / Accommodation in COTTAGES

dorośli/adults (13+)- 710 PLN dorośli/adults (13+)- 750 PLN dorośli/adults (13+)- 790 PLN
dzieci/child (3-12) - 590 PLN dzieci/child (3-12) - 630 PLN dzieci/child (3-12) - 680 PLN
dzieci/child (0-2) - 0 PLN dzieci/child (0-2) - 0 PLN dzieci/child (0-2) - 0 PLN

ZAKWATEROWANIE w POKOJACH HOTELOWYCH (liczba miejsc ograniczona)
Accommodation in the HOTEL (limited availability)

dorośli/adults (13+)- 810 PLN dorośli/adults (13+)- 850 PLN dorośli/adults (13+)- 890 PLN
dzieci/child (3-12) - 690 PLN dzieci/child (3-12) - 730 PLN dzieci/child (3-12) - 780 PLN
dzieci/child (0-2) - 0 PLN dzieci/child (0-2) - 0 PLN dzieci/child (0-2) - 0 PLN

UWAGA: Dzieci od 0 do lat 2 - nie są objęte świadczeniami typu: porcje żywnościowe, pościel.
ATTENTION! Children and Infants between 0 -2 years are not provided meals or bedding.

TERMIN WYJAZDU MISYJNEGO / DATE of the OUTRACH
7 Lipca - 13 Lipca 2019
7th of July - 13th of July 2019
MIEJSCE WYJAZDU MISYJNEGO / PLACE of the OUTREACH
Budapeszt, WĘGRY
Więcej szczegółów i informacji będzie podane uczestnikom w późniejszym terminie.

Budapest, HUNGARY
More details and information regarding Outreach will be given to participants later.

KOSZT WYJAZDU MISYJNEGO / COST of the OUTREACH
Koszty wyjazdu misyjnego szacujemy na ok. 650 PLN* od osoby (250 PLN na transport + 30'000 HUF na zakwaterowanie i wyżywienie).
(*) - powyższe koszty mogą ulec zmianie w zależności od kursu HUF

We estimate the costs of OUTREACH at approx. 650 PLN* per person (250 PLN for transport + 30'000 HUF for accommodation and food).
(*) - the above costs may change depending on the HUF exchange rate

ZALICZKA / DOWNPAYMENT
Prosimy o wpłatę zaliczki celem potwierdzenia twojego/waszego uczestnictwa w obozie.
Zaliczka w wysokości 200 PLN za każdą zgłoszoną osobę, płatna w terminie do 7 dni od dokonanego zgłoszenia. Prosimy o terminowe wpłaty, gdyż ułatwią nam one pracę nad przygotowaniem obozu. Dziękujemy.

Zaliczkę wpłacamy wyłącznie na konto fundacji. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji lub braku chęci uczestnictwa w obozie i nie może być przekazana osobie trzeciej. Fundacja Młodzież z Misją Polska zastrzega sobie prawo weryfikacji i zatwierdzenia listy uczestników.
Dane do przelewu poniżej:

Chrześcijańska Fundacja "Młodzież z Misją Polska"
ul. Legionowa 70, 32-091 Michałowice
nr konta: 79 1750 0012 0000 0000 4088 1174

tytuł wpłaty: [NAZWISKO] - Kiczyce 2019

A downpayment of 200 zloty/person is required in order to confirm your participation in the camp. The downpayment must be made within 7 days of registration to Youth With A Mission. This is non-refundable and non-transferable. Please make a prompt payment as this will make it easier for camp preparation. Our foundation "Młodzież z Misją Polska" reserves the right to verify and approve the list of participants. Thank you.

Bank transfer/payment info below:
Chrześcijańska Fundacja "Młodzież z Misją Polska"
ul. Legionowa 70, 32-091 Michałowice
account number: 79 1750 0012 0000 0000 4088 1174
SWIFT: RCBWPLPW

Payment title: [Surname] - Kiczyce 2019

PŁATNOŚĆ / PAYMENT
Pozostałą część kwoty prosimy wpłacić na powyższe konto przed 17 czerwca 2019 r.

The remaining amount due for the camp must be paid by June 17, 2019.

WAŻNE INFORMACJE / IMPORTANT!
Twoje zgłoszenie jest zgłoszeniem na cały obóz od jego rozpoczęcia aż do zakończenia. Nie przewidujemy pobytów częściowych lub skróconych. Nawet jeśli musisz/musicie wyjechać wcześniej, my i tak musimy opłacić cały pobyt wg. zawartej umowy.
Wypełnienie formularza i wpłata zaliczki nie gwarantuje jeszcze miejsca na wyjeździe, będzie to uzależnione od różnych czynników, m. in. kolejności zgłoszeń i dostępności miejsc w ośrodku. Fundacja zastrzega sobie prawo weryfikacji i zatwierdzenia listy uczestników. Między 1 a 7 Czerwca będziemy potwierdzać mailowo uczestnictwo w wyjeździe i gdyby się tak zdarzyło, że zabraknie już miejsc, również poinformujemy Cię o tym mailowo i zwrócimy wpłacone zaliczki.

Registration for "Grow and Go" is for the entire week of camp - we do not give discounts for days/nights not spent on the camp property or for a partial stay. Filling out this form and making an advance payment does not guarantee a place in camp, it will depend on various factors, including order of applications and availability of rooms/cottages in the resort. We will confirm your participation by email, if it so happens that there are no more rooms we will inform you and return the downpayment.

WAŻNE INFORMACJE dla Rodziców / IMPORTANT for Parents!
Każdego dnia w określonym czasie, organizator zapewni zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 r.ż. w różnych grupach wiekowych. O szczegółach będziemy informować przed rozpoczęciem obozu.
Młodsze dzieci (4-6 lat), przyprowadzone na czas zajęć przez rodziców, będą pod opieką prowadzącego i osób wspomagających.

WAŻNE: W czasie poza zorganizowanymi zajęciami, za dzieci odpowiedzialni są ich rodzice.

Sessions for children will be organized by age groups from ages 4-15. We will send detailed information before camp begins. A parent/guardian of 4-6 year old must take the child to the class where the child will be under the supervision of the teacher.

IMPORTANT: Parents/guardians are responsible for the care and supervision of children outside of the organized class time.

TERMIN ZAPISÓW / REGISTRATION DEADLINE
Zapisy przyjmujemy do 31 Maja 2019 r. JEDYNIE przez niniejszy formularz zgłoszeniowy.

Registration is open until May 31, 2019 and ONLY by this application form.

FORMULARZ /REGISTRATION FORM
Upewnij się, że zapoznałeś się z informacjami powyżej.

Be sure to read the above information.

Czy powyższe informacje są Tobie znane? / Have you read the above information? *
Powyższe informacje, zostaną również przesłane na wskazany przez Ciebie adres e-mail po wypełnieniu i przesłaniu tego formularza. /Above information will be also send to email address mentioned by you, after sending this application form./
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.