South Central Wales Community Questionnaire
We're inviting you to come and tell us what we can do to help you put walking at the heart of your community!

Get your hands dirty, learn new skills and work with us on the ground to help make your community greener and more accessible to all.

Rydym yn eich gwahodd chi i ddod i ddweud wrthym beth y gallwn ei wneud i'ch helpu i roi cerdded wrth galon eich cymuned!

Cael eich dwylo'n fudr, dysgu sgiliau newydd a gweithio gyda ni ar y lawr i helpu i wneud eich cymuned yn fwy gwyrdd ac yn fwy hygyrch i bawb.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Which community are you a part of? / Pa gymuned ydych chi'n rhan o? *
Required
Do you walk in your local community? / Ydych chi'n cerdded yn eich cymuned leol? *
Required
If not, what limits you from doing so? / Os na, pa gyfyngiadau sydd gennych rhag gwneud hynny? *
Captionless Image
Do you have any favourite local walking locations? Where are they? Are they marked or signposted? Would it benefit from improvement? / Oes gennych chi unrhyw hoff leoliadau cerdded lleol? Ble ydyn nhw? A ydynt wedi'u marcio neu eu cyfeirio? A fyddai'n elwa o welliant?
If you could create a new local walking route, where would it be? / Pe gallech chi greu llwybr cerdded lleol newydd, ble byddai?
Can you suggest locations for an information board and or benches to be installed? / A allwch awgrymu lleoliadau i osod bwrdd gwybodaeth a neu feinciau?
Captionless Image
There is an opportunity to take part in wildlife planting activities (trees/hedges/wildflowers) and putting up wildlife boxes as part of the project. Do you have suggestions where these might occur? Do you own land that you would be happy for these activities to happen on? / Mae cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau plannu bywyd gwyllt (coed/gwrychoedd/blodau gwyllt) a chodi blychau bywyd gwyllt fel rhan o'r prosiect. A oes gennych awgrymiadau lle gallai'r rhain ddigwydd? Ydych chi'n berchen ar dir y byddech chi'n hapus i'r gweithgareddau hyn ddigwydd arno?
Would you be interested in participating in volunteer/training days? / A fyddai gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn diwrnodau gwirfoddoli/hyfforddi? *
What suggestions do you have to ‘spread the word’ to ensure we are involving as much of the wider community as possible? / Pa awgrymiadau sydd gennych i 'ledaenu'r gair' i sicrhau ein bod yn cynnwys cymaint o'r gymuned ehangach â phosibl?
If you are happy to be contacted by us in future, please provide us with your email address / Os ydych chi'n hapus i ni gysylltu â chi yn y dyfodol, rhowch eich cyfeiriad e-bost i ni:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy