แบบสอบถามการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
เพศ *
อายุ *
อาชีพ *
การให้บริการกับชุมชนมีความรวดเร็วอย่างไร *
น้อย
มากที่สุด
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1.1 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพ
1.2 บุคลากรให้บริการด้วยความรวดเร็ว
1.3 ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม
1.4 การให้คำแนะนำและตอบคำถามของบุคลากร
1.5 การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms