แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
กลุ่มบริหารบุคคลโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแบบทดสอบนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู แบบทดสอบนี้มีจำนวน 20 ข้อ ผู้ทำแบบทดสอบต้องทำข้อสอบได้ 80% (16 คะแนน) ขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตร
Sign in to Google to save your progress. Learn more
อีเมล *
ชื่อ-นามสกุล (นาย ,นาง,นางสาว,คำนำหน้าอื่น) *
ตำแหน่ง *
โรงเรียน/หน่วยงาน *
จังหวัด *
คำชี้แจง
ให้คลิกเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ "ครู" *
2. ความเข้าใจโดยทั่วไปแล้วหากกล่าวถึง "ครู" มักจะให้ความหมายตรงกับข้อใด *
3. กิจที่ผู้เป็นครูจำเป็นต้องกระทำให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ การกระทำอาศัยหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามกฏหมายหรือด้วยสำนึกในความถูกต้องและเหมาะสม *
4. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของวินัย *
5.ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ "วินัยข้าราชการครู" *
6.วินัยข้าราชการครูกำหนดไว้ในกฏหมายใด *
7.ข้อใดเป็นลักษณะความผิดวินัยข้าราชการครู *
8. ความผิดทางวินัยข้อใดร้ายแรงที่สุด *
9.ครูมีความคิดสร้างสรรค์ กว้างไกล ลึกซึ้งเป็นคุณธรรมด้านใด *
10.สาวิตรีเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นที่รักของเพื่อน สาวิตรีมีคุณธรรมข้อใด *
11.คุณธรรมของครูสามารถสังเกตจากสิ่งใด *
12.ข้อใดเป็นจริยธรรมที่ไม่พึงประสงค์สำหรับครู *
13. กฎหมายใดที่กำหนดให้ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู *
14.ทำไมครูถึงต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู *
15.ข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกับจรรยาบรรณวิชาชีพครูไม่ถูกต้อง *
16. ข้อใดเป็นจรรยาบรรณต่อตนเองของวิชาชีพครู *
17.องค์กรที่มีหน้าที่ กำกับดูแลเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู *
18.หากข้าราชการครูประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู *
19.โทษที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู *
20.ข้อใดเป็นมาตรฐานวิชาชีพครู *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนศสรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก. Report Abuse