Rejestracja uczestników wyjazdu L2a 2024
termin :13-22  grudnia 2024
Adres:  6 Rue des Vikings, 38860 Les Deux Alpes, Francja
Kontakt: (+48) 503 089 211 lub gery@4snow.pl
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię i nazwisko *
Adres e-mail *
numer telefonu *
Z jakiego miasta jedziesz? *
Czy weżmiesz udział w szkoleniu? Płatne dodatkowo 400 zł za kurs 5 dni. *
REGULAMIN
1. Uczestnik wyjazdu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje jego treść.
2. Uczestnik wyjazdu oświadcza, że zapoznał się z podanymi informacyjnie warunkami lokalowo – miejscowymi ośrodka Odalys Résidence L'Ours Blanc   6 Rue des Vikings, 38860 Les Deux Alpes, Francja  (zwanych dalej Ośrodkiem) i w pełni je akceptuje.
3. Organizatorem wyjazdu jest For Snow Grzegorz Paszkiewicz  (zwanym dalej Organizatorem).
4. Uczestnikami wyjazdu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być jedynie osoby wskazane przez Organizatora, które
wypełniły wskazane dokumenty i uiściły opłatę.
5. Organizator dokonuje rezerwacji miejsca tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu całej wpłaty, którą wykonać należy niezwłocznie po wypełnieniu dokumentów rejestracyjnych przelewem na konto.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy rejestracji uczestnika bez podania uzasadnienia. Wpłata jest wówczas
zwracana w całości na konto wpłacającego.
7. Obóz rozpoczyna się w dniu 13.12.2024 i kończy 22.12.2024. 
Uczestnik ma obowiązek zgłosić Organizatorowi ewentualne wcześniejsze zakończenie pobytu na wyjeździe.
8. Uczestnicy, którzy zauważą szkody w swoich pokojach przy kwaterowaniu są zobowiązani niezwłocznie zgłosić je w
recepcji  Ośrodka, aby uchylić się od odpowiedzialności za ich spowodowanie.
9. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z udostępnianymi w Ośrodku zasadami korzystania z Ośrodku oraz
przestrzegać ich treści przez cały czas pobytu na jego terenie.
10. Organizator nie zawiera umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Uczestników w trakcie wyjazdu. Organizator zaprezentuje możliwość ubezpieczenia grupowego za dodatkową opłatą.
11. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie wyjazdu, w szczególności niestosowanie się do poleceń , nadużywanie alkoholu, stosowanie środków odurzających, inne zachowania nieobyczajne, a także zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa uczestnika bądź innych uczestników stanowią podstawę do wydalenia uczestnika z wyjazdu.
12. O zastosowaniu środka dyscyplinującego decyduje organizator.
13. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym Uczestnikom i osobom trzecim w czasie przebywania na wyjeździe. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem Uczestników i osób trzecich za zachowania Uczestnika w trakcie wyjazdu.
14. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z programem wyjazdu.
15. Poprzez swój udział w Obozie Uczestnik oświadcza względem Organizatora, iż jest w stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo.
16. Niedozwolone jest spożywanie napojów alkoholowych w trakcie trwania podróży oraz w miejscach do tego nie przeznaczonych.
17. Niedozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych w pokojach i na terenie budynków Ośrodku, poza miejscami do tego wyznaczonymi
18. Prowadzący może odmówić przeprowadzenia zajęć z osobą co do której ma uzasadnione podejrzenia, że znajduje się ona pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
19. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o wyposażenie ośrodka, do utrzymywania porządku w pokojach oraz przed nimi, jak również dbania o porządek na terenie Ośrodku, w którym przebywa. Podczas kwaterunku i odbioru klucza do pokoju będzie pobierana kaucja w wysokości 80 euro, która będzie zwracana w przypadku bezszkodowego przebiegu zakwaterowania.
20. Pobrana kaucja nie stanowi jedynej podstawy odpowiedzialności finansowej za wyrządzone szkody przez uczestnika.
21. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jego świadczenia na rzecz Organizatora bądź części tego świadczenia w przypadku niepełnego udziału w wyjeździe z przyczyn, za które Organizator nie odpowiada.
22. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot świadczenia na rzecz Organizatora bądź jego części w przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z przewozu, zorganizowanego przez Organizatora.
23. Za wszelkie szkody na terenie Ośrodka odpowiada finansowo i prawnie Uczestnik który je wyrządził. Za wszelkie szkody wyrządzone w pokojach oraz korytarzach, które prowadzą do pokoi, odpowiadają finansowo i prawnie
24. Uczestnik Obozu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji organizacji wyjazdu- zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 133
poz. 883 ze zm.; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
25. Organizator nie jest podmiotem świadczącym usługi turystyczne. Organizator pośredniczy w organizacji zakwaterowania oraz transportu. Usługi organizatora skupiają się na szkoleniu uczestników wyjazdu.  
26. Uczestnik Obozu wyraża zgodę na przesyłanie wiadomości informacyjnych oraz wiadomości dotyczących organizacji kolejnych wyjazdów organizowanych przez Organizatora wyjazdu w formie poczty elektronicznej (e-mail) lub w formie wiadomości tekstowej wysłanej na numer komórkowy Uczestnika (SMS) zgodnie z zgodnie z Ustawą z dnia 18lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204; tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1219).
27. Niniejszym zapoznałem się z powyższym regulaminem i zobowiązuję się do jego stosowania. Oświadczam, iżjestem osobą pełnoletnią, w pełni odpowiadającą za swoje czyny.
ZAAKCEPTUJ REGULAMIN *
DANE DO PRZELEWU
For Snow Grzegorz Paszkiewicz
44-200 Rybnik Rynek 11
konto Santander PL  49150011551011501817580000
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy