ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ 8 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1) ชื่อสถานประกอบการ
Your answer
1.2) เลขทะเบียนโรงงาน
Your answer
1.3) ประกอบกิจการ/ผลิตภัณฑ์หลัก
Your answer
1.4) จำนวนพนักงาน (คน)
Your answer
1.5) ชั่วโมงการทำงานต่อวัน (ชั่วโมง/วัน)
Your answer
1.6) จำนวนกะต่อวัน (กะ/วัน)
Your answer
1.7) ที่อยู่สถานประกอบการ
Your answer
1.8) ชื่อผู้ประสานงาน
Your answer
1.9) โทรศัพท์
Your answer
1.10) โทรสาร
Your answer
1.11) อีเมล์
Your answer
2. ขนาดโรงงาน (พิจารณาตามมูลค่าสินทรัพย์)
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
4. ข้อมูลด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
4.1) สถานประกอบการของท่านได้รับรองมาตรฐานสากลอะไร
4.2) สถานประกอบการของท่านได้รับยรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) หรือไม่ ในระดับอะไร
ไม่ได้รับการรับรอง
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ได้รับการรับรอง
อยู่ในระหว่างการยื่นขอการรับรอง
4.3) สถานประกอบการของท่านได้รับรองการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) หรือไม่
5. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับรองฉลากทางสิ่งแวดล้อมใดบ้าง (โปรดระบุ)
6. โรงงานเคยเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือพลังงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (โปรดระบุ) อย่างน้อย 1 โครงการ
Your answer
7. กิจกรรมหรือโครงการที่โรงงานได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานท้องถิ่น
มี
ไม่มี
กิจกรรมการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว เช่น สร้างฝายชลอน้ำ ปลูกป่าชายเลน อนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า เป็นต้น
มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ หรือกระจายรายได้ให้กับชุมชน
กิจกรรมการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลการจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสารเคมีต่อสาธารณะ
มีกิจกรรมสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน
8. ความต้องการคำปรึกษาเชิงลึกด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และพลังงานในสถานประกอบการของท่าน
8.1) การเพิ่มประสิทธิภาพ
8.2) การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว/โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
9. ปัจจัยสนับสนุน
9.1) องค์กรสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco factory)
9.2) องค์สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครขอขึ้นทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco factory)
หมายเหตุ
1. ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรม
2. การคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมกิจกรรมจะทำการพิจารณาตามพื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย และตามขอบเขตในการดำเนินงาน
3. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมจะแจ้งให้ผู้สมัครทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรือโทรสารที่แจ้งไว้
_________________________________________________________________________________________
ส่งใบสมัครและติดต่อสอบถาม : น.ส.ณิชา ครุฑกล่อม, น.ส.ชนันดา ปัญญา
E-mail : nichak@off.fti.or.th, chanandap@off.fti.or.th โทรศัพท์ : 02-345-1263-2 โทรสาร : 02-345-1266-7
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms