แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบสารสนเทศของ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

************************************************************************************************
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  คำชี้แจง : โปรดเติมเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอน ที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

  คำชี้แจง : โปรดเติมเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
  1. เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ ตรงกับความต้องการซึ่งกันและกัน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ฯลฯ
  2. ภาษาที่ใช้ เข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
  3. ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
  4. ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ
  5. ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ
  6. คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆ ชัดเจน
  7. ความน่าสนใจของข้อมูล ข่าวสาร
  8. ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
  9. ความรวดเร็วของการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ ด้านประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรม
  10. การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  11. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
  12. สามารถส่งข้อมูลติดต่อกลับได้
  Please enter one response per row
  1. หน้าหลักของเว็บไซต์มีความสวยงามน่าสนใจ
  2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนารูปแบบให้มีความน่าสนใจ
  3. จัดรูปแบบองค์ประกอบ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี
  4. การเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก (Web links)
  Please enter one response per row
  1. ข้อมูลและข่าวสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  2. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
  3. เป็นสื่อเพื่อใช้เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  4. เว็บไซต์มีความเสถียร (คงที่ มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง)
  Please enter one response per row
  This is a required question

  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  This is a required question
  This is a required question