แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ (สำหรับนักศึกษา)
..... คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการของห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ขอความกรุณาท่านตอบคำถามตรงตามความเป็นจริงจากประสบการณ์ของท่านในการเข้าใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นข้อมูลนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพบริการของห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ในด้านต่างๆขอขอบพระคุณที่ท่านสละเวลาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้.....
แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อ-สกุล
Your answer
ชั้นปีที่
2. ระยะเวลาของการเข้าใช้ห้องสมุดในแต่ละครั้ง (นาที)
3. ใน 1 สัปดาห์ คูณเข้าใช้บริการห้องสมุด กี่ครั้งต่อสัปดาห์
4. เหตุผลของการเข้าใช้บริการห้องสมุด
Your answer
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้บริการของห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
หมายเหตุ คำถาม มี 50 ข้อกรุณาตอบทุกข้อโดยพิจารณาแต่ละข้อแล้วให้ค่าตัวเลข 1-5 ในช่องข้อความพึงพอใจในแต่ละด้าน ซึ่งค่าตัวเลขต่างๆมีความหมายดังนี้

1. หมายถึง มีความพึงพอใจใน ระดับน้อยที่สุด
2. หมายถึง มีความพึงพอใจใน ระดับน้อย
3. หมายถึง มีความพึงพอใจใน ระดับปานกลาง
4. หมายถึง มีความพึงพอใจใน ระดับมาก
5. หมายถึง มีความพึงพอใจใน ระดับมากที่สุด

1. ด้านทรัพยากร
1.1. ความเพียงพอของหนังสือ
1.2. ความเพียงพอของวารสาร/นิตยสาร
1.3. ความเพียงพอของหนังสือพิมพ์
1.4. ความเพียงพอของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.5. ความเพียงพอของสื่อโสตทัศน์
1.6. ความทันสมัยของหนังสือ
1.7. ความทันสมัยของวารสาร/นิตยสาร
1.8. ความทันสมัยของหนังสือพิมพ์
1.9. ความทันสมัยของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.10. ความทันสมัยของสื่อโสตทัศน์
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
2.1. มีการจัดบริการประเภทต่างๆอย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้
2.2. บริการประเภทต่างๆที่ท่านได้รับ มีความถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการ
2.3. สิทธิต่างๆในการเข้าค้นคว้าเอกสารมีความเหมาะสม
2.4. ระเบียบในการเข้าค้นคว้าเอกสารมีความเหมาะสม
2.5. ระยะเวลาในการให้ยืมเอกสารสารสนเทศ มีความเหมาะสม
2.6. เมื่อเกิดความผิดพลาดในการให้บริการ เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขให้ท่านทันที
2.7. หากเอกสารชุดที่ท่านต้องการใช้ มีผู้อื่นใช้อยู่ ท่านได้รับคำแนะนำให้ใช้เอกสารชุดอื่นแทนได้
2.8. ท่านมีความเข้าใจและสามารถค้นคว้าเอกสารได้อย่างถูกต้อง เมื่อได้รับคำแนะนำ การใช้เอกสารภายในห้องสมุด
2.9. เมื่อท่านมาขอใช้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ท่านสามารถได้รับคำตอบเป็นคำแนะนำที่ถูกต้องในเวลาอันรวดเร็ว
2.10. เวลาในการ เปิด-ปิด บริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้
3. ด้านผู้ให้บริการ (คุณกรองทิพย์ อยู่อ้น ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ)
3.1. เจ้าหน้าที่แสดงความกระตือรือร้น และเอาใจใส่ที่จะให้บริการทุกครั้งที่ท่านมาติดต่อ
3.2. ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว โดยท่านไม่ต้องรอนาน
3.3. ให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ และพยายามให้ท่านได้รับในสิ่งที่ต้องการ
3.4. มีความรู้และมีประสบการณ์ในการให้บริการ
3.5. ให้คำแนะนำระเบียบข้อปฏิบัติ และวิธีการค้นคว้าเอกสารให้แก่ท่าน
3.6. ให้คำตอบและคำแนะนำข้อมูล ได้ตรงตามความต้องการของท่าน
3.7. รับฟังปัญหาในการใช้บริการของท่านและพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการให้บริการ
3.8. สามารถแก้ไขปัญหาในการบริการได้ทันที
3.9. ให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน
3.10. พูดคุยกับท่านด้วยวาจาสุภาพ และให้เกียรติท่าน ทุกครั้งที่มาติดต่อขอใช้บริการ
ข้อเสนอแนะ (คุณกรองทิพย์ อยู่อ้น) ***บังคับตอบ***
Your answer
3. ด้านผู้ให้บริการ (คุณสุนันทา สายจันทร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน)
3.1. เจ้าหน้าที่แสดงความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ ที่จะให้บริการทุกครั้งที่ท่านมาติดต่อ
3.2. ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว โดยท่านไม่ต้องรอนาน
3.3. ให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ และพยายามให้ท่านได้ในสิ่งที่ต้องการ
3.4. มีความรู้และมีประสบการณ์ในการให้บริการ
3.5. ให้คำแนะนำ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และวิธีการค้นคว้าเอกสารให้แก่ท่าน
3.6. ให้คำตอบและแนะนำข้อมูล ได้ตรงตามความต้องการของท่าน
3.7. รับฟังปัญหาในการใช้บริการของท่าน และพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการให้บริการ
3.8. สามารถแก้ไขปัญหาในการบริการได้ทันที
3.9. ให้บริการด้วยความเท่าเทียม
3.10. พูดคุยกับท่านด้วยวาจาสุภาพ และให้เกียรติท่าน ทุกครั้งที่มาติดต่อขอใช้บริการ
ข้อเสนอแนะ (คุณสุนันทา สายจันทร์) ***บังคับตอบ***
Your answer
3. ด้านผู้ให้บริการ (คุณปาริชาต เม่นต้นสาย เจ้าหน้าที่ ห้องสมุด)
3.1. เจ้าหน้าที่แสดงความกระตือรือร้น และเอาใจใส่ที่จะให้บริการทุกครั้งที่ท่านมาติดต่อ
3.2. ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว โดยท่านไม่ต้องรอนาน
3.3. ให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ และพยายามให้ท่านได้ในสิ่งที่ต้องการ
3.4. มีความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการ
3.5. ให้คำแนะนำระเบียบข้อปฏิบัติ และวิธีการค้นคว้าเอกสารให้แก่ท่าน
3.6. ให้คำตอบและแนะนำข้อมูลได้ตรงตามความต้องการของท่าน
3.7. รับฟังปัญหาในการใช้บริการของท่านและพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการให้บริการ
3.8. สามารถแก้ปัญหาในการบริการได้ทันที
3.9. ให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน
3.10. พูดคุยกับท่านด้วยวาจาสุภาพ และให้เกียรติท่านทุกครั้งที่มาติดต่อขอใช้บริการ
ข้อเสนอแนะ (คุณปาริชาต เม่นต้นสาย) ***บังคับตอบ***
Your answer
4. ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก
4.1. ห้องสมุดมีพื้นที่กว้างขวาง และมีการจัดที่นั่งได้อย่างเหมาะสม
4.2. พื้นที่ระหว่างชั้นหนังสือ มีความเหมาะสม สามารถหยิบหนังสือใช้ได้
4.3. ห้องสมุดมีความเงียบสงบ เหมาะแก่การค้นคว้า
4.4. ห้องสมุดมีแสงสว่างเพียงพอ โล่งสบายตา
4.5. ห้องสมุดมีอุณหภูมิเย็นเหมาะสมแก่การศึกษาค้นคว้า
4.6. ห้องสมุดมีความสะอาด มีระเบียบเรียบร้อย เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้า
4.7. เคาว์เตอร์ให้บริการยืม-คืน อยู่ในบริเวณที่เหมาะสมสะดวกในการติดต่อ
4.8. จุดให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า อยู่ในบริเวณที่เหมาะสม สะดวกในการติดต่อ
4.9. จุดให้บริการน้ำดื่ม อยู่ในบริเวณที่เหมาะสม และมีจำนวนเพียงพอ
4.10. ห้องน้ำมีความสะอาด และมีจำนวนเพียงพอ
5. ด้านการประชาสัมพันธ์
5.1. การเข้าหน้าจอสู่เว็บไซต์ของห้องสมุด เข้าถึงได้ง่าย
5.2. ข้อมูลบนเว็บไซต์ของห้องสมุดมีความถูกต้อง ชัดเจน
5.3. เอกสารแนะนำหน่วยงานแนะนำการใช้บริการมีความครบถ้วน ชัดเจน
5.4. มีการประชาสัมพันธ์ ข่าวการให้บริการต่างๆ
5.5. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกอบรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
5.6. จดหมาย ข่าว มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
5.7. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด
5.8. มีการประชาสัมพันธ์นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์ของห้องสมุด
5.9. มีป้ายแนะนำระเบียบ/ข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ติดอยู่ภายในห้องสมุด
5.10. ป้ายระเบียบ/ข้อปฏิบัติ มีความชัดเจนสมบูรณ์
ส่วนที่ 3 ปัญหาในการใช้บริการห้องสมุด
Your answer
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์. Report Abuse - Terms of Service