แบบสอบถาม
ข้อชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
แบบสอบถามความพึงพอใจ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง (บริการที่ท่านเข้ามาติดต่อด้านใด)
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
Your answer
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถาามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง น่าเชื่อถือ
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
Your answer
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
2. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
Your answer
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
2. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม
3. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ท่านคิดว่า เทศบาลตำบลแม่สะเรียงควรปรับปรุงด้านใด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy