Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Námestovo na roky 2024 - 2030 (pre občanov)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Vážení občania,
dotazník, ktorý máte pred sebou bude slúžiť na prípravu dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho mesta. Je to významný strategický dokument, v ktorom sa budeme usilovať stanoviť správne smerovanie ďalšieho rozvoja mesta. V záujme vytvoriť, čo najkvalitnejší dokument prosíme Vás o spoluprácu a spoluúčasť na príprave podkladov pre jeho tvorbu.  
A. Osobné informácie:
1. Vek:
*
2. Pohlavie:
*
3. Kde sa nachádza miesto vášho pracoviska?
*
B. Mesto ako miesto bývania:
4. Ktoré špeciálne potreby bývania by malo mesto riešiť prioritne?
*
Required
5. Aké riešenie by ste preferovali z hľadiska rozšírenia bytovej výstavby?
*
Required
6. Je podľa Vás potrebná revitalizácia obytného prostredia?
*
7. Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali Áno, uveďte prosím, v čom by mala spočívať:
C. Mesto a základné životné potreby:
8. Označte úroveň vašej spokojnosti s poskytovaním služieb v Námestove:
*
Spokojný
Ani nespokojný, ani spokojný
Nespokojný
Kvalita zotavovacích aktivít
Stav miestnych komunikácií
Stav chodníkov
Stav verejnej zelene
Dostupnosť (časová, priestorová)
Vybavenosť verejným vodovodom
Vybavenie mesta verejnou kanalizáciou
Vybavenie mesta elektrinou
Vybavenie mesta plynom
Požiarna ochrana
Zdravotné stredisko
Všeobecná zdravotnícka starostlivosť
Kvalita výučby základných škôl
Množstvo kultúrnych podujatí
Možnosti športového vyžitia
So stavom športových zariadení
So stavom kultúrnych zariadení
So stavom školských zariadení
So stavom sociálnych zariadení
So stavom ďalších zariadení občianskej vybavenosti
Dom smútku
Knižnice
Dostupnosť verejného internetu
Pokrytie signálom mobilných sietí
D. Mesto a práca:
9. Ako ste spokojný s pracovnými možnosťami v meste Námestovo?
*
Spokojný
Ani spokojný, ani nespokojný
Nespokojný
Pre mužov
Pre ženy
10. V ktorom odvetví by podľa vášho názoru bol najpotrebnejší vznik nových pracovných miest v meste?
*
Required
11. Prečo doteraz nevznikli podľa vás uvedené pracovné miesta?
*
Required
E. Mesto ako sociálny priestor:
12. Odkiaľ získavate informácie o dianí v meste?
*
Required
F. Mesto a jeho rozvoj:
13. V ktorých oblastiach považujete mesto Námestovo za atraktívne?
*
Atraktívne
Neatraktívne
Neviem
Prírodné bohatstvo
Stav historických a kultúrnych pamiatok
Zachovávanie tradícií
Zachovávanie ľudových remesiel
Kultúrne podujatia
Služby pre turistov
Verejné priestranstvá
Čisté životné prostredie
14. Poznáte rozvojové priority mesta?
*
15. Ktoré problémy podľa vášho názoru je potrebné riešiť v meste?
*
Čo najskôr
V budúcnosti
Netreba riešiť
Vytvorenie nových pracovných príležitostí
Vylepšenie nákupných možností
Výstavba domov, bytov
Zlepšenie kvality životného prostredia
Vytvorenie zariadení pre oddych a voľný čas, (napr. športoviská, detské ihriská a pod.)
Oprava ciest a komunikácií
Výstavba nových komunikácií
Postarať s o prácu pre mladých
Postarať o starších obyvateľov mesta
Vytvoriť podmienky pre novú bytovú výstavbu
Vytvoriť podmienky pre podnikateľov
Zlepšiť zdravotnícku starostlivosť
Zlepšiť kvalitu komunálnych služieb
Zlepšiť podmienky predškolskej výchovy
Zlepšiť podmienky školskej výchovy
Zlepšiť podmienky mimoškolskej výchovy
Zlepšiť dopravnú dostupnosť mesta
Zlepšiť celkový vzhľad mesta
Rozšíriť ponuku služieb v meste
Rozvoj cestovného ruchu
16. Uveďte podľa Vás tri najväčšie problémy, ktoré by malo mesto bezodkladne riešiť:
*
17. Podľa vášho názoru aké služby v meste chýbajú, alebo je ich potrebné rozšíriť?
*
18. Čo by ste odporučili návštevníkom navštíviť v meste?
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy