UTVRĐIVANJE OBLASTI PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA

Poštovani građani Novog Pazara,

U okviru projekta “Zajednica po meri građana” podržanog u okviru programa Swiss PRO (Švajcarska agencija za razvoj) jedna od aktivnosti je ispunjavanje Ankete za utvrđivanje oblasti projekata od javnog interesa .
Cilj ispunjavanja ove Ankete jeste ispitivanje mišljenja građana, predstavnika privrednih subjekata i organizacija civilnog društva o tome koje su to oblasti i prioritetne oblasti od javnog interesa za našu jedinicu lokalne samouprave.
Šire i uže oblasti od javnog interesa koje budu dobile najveću podršku od strane učesnika ankete predstavljaće osnovu za donošenje odluke od strane donosilaca odluka u našoj jedinici lokalne samouprave o tome koje će oblasti biti pokrivene.
Anketa je deo projekta "Nove ideje po meri zajednice", koji je finansira SWISS PRO, a tiče se unapređenja Pravilnika o utvrđivanju oblasti projekata od javnog interese.

Molimo vas da zaokružite najviše 5 širih oblasti za koje smatrate da su od javnog interesa za Grad Novi Pazar.
Takođe Vas molimo da izaberete i najviše po 1 užu oblast u okviru svake od širih oblasti koju ste zaokružili.

Socijalna zaštita
Podrška socijalno ugroženim građanima
Boračko-invalidska zaštita
Unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom
Društvena briga o deci i mladima:
Društvena briga o starijim osobama:
Prevencija svih oblika nasilja i diskriminacije:
Zaštita i pomoć žrtvama mobinga:
Afirmisanje ženskih prava:
Zaštita i promovisanje/ unapređenje ljudskih i manjinskih prava:
Zaštita interno raseljenih i izbeglih lica:
Humanitarne aktivnosti:
Zaštita zdravlja *
Prevencija, lečenje i rehabilitacija bolesti zavisnosti:
Podsticanje nataliteta:
Rekreacija:
Obrazovanje, neformalno obrazovanje i stručno usavršavanje:
Nauka i naučno-istraživački rad:
Kultura: *
Razvoj kulturno-umetničkog stvaralaštva:
Očuvanje kulturne i istorijske tradicije:
Očuvanje i podsticanje narodnog stvaralaštva i narodnih običaja;
Javno informisanje
Sport
Promocija grada Novog Pazara:
Zaštita životne sredine:
Ekologija:
Zaštita i očuvanje prirode:
Održiv razvoj:
Poljoprivreda:
Organska proizvodnja hrane:
Podsticanje ruralnog razvoja:
Podsticanje i razvoj specifičnih privrednih delatnosti:
Turizam:
Zaštita životinja:
Zaštita potrošača:
Negovanje i razvoj međunarodne saradnje:
Borba protiv korupcije:
Podsticanje razvoja elektronskih komunikacija i informacionog društva:
Afirmisanje demokratizacije lokalne samouprave;
Promovisanje volonterskog rada:
Afirmacija građanskog aktivizma i veće uključenosti ranjivih grupa u lokalnu zajednicu:
Protivpožarna zaštita:
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service