แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับนักเรียน) โรงเรียนสุรวิทยาคาร ปีการศึกษา 2561
จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา ร.ร.สุรวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบ
ชั้น *
ห้อง *
เลขที่ *
Your answer
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านบริบทและปัจจัย
1)การจัดโครงสร้างหลักสูตร/รายวิชาเหมาะสมกับวัย และความสามารถของผู้เรียน *
Required
2) การจัดโครงสร้างหลักสูตร/รายวิชาสอดคล้องกับสภาพของชุมชนและสังคมปัจจุบัน *
Required
3) การจัดเวลาเรียนเหมาะสม สอดคล้องและครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร *
Required
4) โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ และเอื้อต่อการเรียนรู้ *
Required
5) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้หลากหลาย และเหมาะสมกับวัย ของนักเรียน *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service