แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกTMTA

หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิกสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม

๑. เป็นผู้ประกอบการ ประเภท บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล

๒. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกสมาคมฯ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ ที่กำหนดไว้

๓. สามารถสมัครสมาชิกได้ทั้งประเภท
ก. สมาชิกสามัญได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการรับรองตามระเบียบของสมาคม ต้องชำระค่าบำรุงการเป็นสมาชิกปีละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น ลงคะแนนเสียง และได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ข. สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ไม่ต้องชำระค่าบำรุงการเป็นสมาชิก มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียง และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ

๔. สถานภาพของการเป็นสมาชิกเป็นแบบรายปี กำหนดให้มีการต่ออายุสมาชิกทั้งสองประเภทล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน ก่อนครบกำหนด

  ๑. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ๒. ข้อมูลการทำงาน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ๓. การติดต่อกับสมาคมฯ ( ๑ ท่านต่อ ๑ อีเมล์เท่านั้น)

  (เงื่อนไข : หากสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน หรือ ประสงค์จะแก้ไขอีเมล์หรือที่อยู่สำหรับการแจ้งข่าวสาร ต้องแจ้งให้ทางสมาคมฯ รับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร)
  This is a required question
  This is a required question

  ๔. ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิก

  (โปรดระบุชื่อและที่อยู่ที่ต้องการแสดงบนใบเสร็จ)
  This is a required question

  ๕. บุคคลอ้างอิง

  โปรดระบุรายชื่อสมาชิกสมาคมฯ ๑ หนึ่ง
  This is a required question

  เอกสารประกอบการสมัครมาชิก

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสมาคมฯ ทุกประการ และเพื่อให้การสมัครสมาชิกครบถ้วนสมบูรณ์ ข้าพเข้าจะนำส่งหลักฐานที่ใช้แนบการสมัครสมาชิก ประกอบด้วย ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๓. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย์(ถ้ามี) ๔. หลักฐานการโอนเงินค่าบำรุงสมาชิกรายปี ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) เข้าบัญชีของสมาคมฯ (สำหรับสมาชิกประเภทสามัญ) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ชื่อบัญชี สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม เลขบัญชี 034 - 1 - 08562 - 6 ประเภท บัญชีออมทรัพย์ โดยส่งหลักฐานทั้งหมดทางอีเมลล์ของสมาคม TMTA1436@gmail.com

  หมายเหตุ

  ๑) ภายหลังการส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินค่าบำรุงสมาชิก การสมัครสมาชิกจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับแจ้งยืนยันจากสมาคมฯ พร้อมจัดส่งใบเสร็จให้ท่านภายใน ๔๕ วัน ในกรณีที่ทางสมาคมฯ ไม่สามารถรับท่านเป็นสมาชิกได้ ทางสมาคมฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าสมัคร ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ให้ท่าน ๒) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ เนื่องจากสมาคมฯ ได้รับการยกเว้นการหักภาษีเงินได้ตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๑๓) แห่งประมวลรัษฎากร แนบสำเนาสลิปโอนเงิน (โปรดส่งใบสมัครแบบสแกนเป็นไฟล์แนบส่งทาง Email: TMTA1436@gmail.com เท่านั้น) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณเสาวลักษณ์ กองรอด โทร ๐๘๔-๖๐๖-๒๖๙๗ คุณมาลี มั่นคง โทร๐๘๒-๓๒๔-๗๙๙๑ (ติดต่อเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.)