แบบประเมิน ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อนำผลไปพัฒนาการบริหารจัดการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชแบบมีส่วนร่วม
ตอนที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อน การบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน บุคลากร (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน การเงิน (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน บัญชี (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน พัสดุ (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน อาคารสถานที่ (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน ทะเบียน (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
ิหัวหน้างาน ประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน ตรวจสอบภายใน (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน เอกสารการพิมพ์ (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน สถานีวิทยุ (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน วางแผนและงบประมาณ (ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน ความร่วมมือ (ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน ประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา (ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน ส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ (ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา (ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน งานปกครอง (ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน (ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา (ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน โครงการพิเศษ(ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน(ฝ่ายวิชาการ)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน วัดผลและประเมินผล (ฝ่ายวิชาการ)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน สื่อการเรียนการสอน (ฝ่ายวิชาการ)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน อาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี (ฝ่ายวิชาการ)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน วิทยบริการและห้องสมุด (ฝ่ายวิชาการ)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
หัวหน้างาน เทคโนโลยีบัณฑิต (ฝ่ายวิชาการ)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
ตอนที่ 2 ความต้องการที่ให้วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชพัฒนาฯ
1. การจัดการเรียนการสอน
Your answer
2. อาคารสถานที่
Your answer
3. ด้านสวัสดิการ
Your answer
4. ด้านการมีส่วนร่วม
Your answer
5. ด้านการบริหารจัดการ (กฏระเบียบและแนวปฏิบัตื)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms