Frilansavtal Bonnier News AB
Stockholm den 1 juli 2019

Hej!

Vi är mycket glada att du vill arbeta med oss på Bonnier News. Som frilansare är du viktig för oss!

Så varför behövs ett frilansavtal? Jo, vi vill vara tydliga med hur vi vill använda det material vi köper in. Ett modernt mediehus, som Bonnier News, verkar ju inte bara i en kanal, exempelvis som förr i en papperstidning, utan läsarna nås numera i väldigt många kanaler, allt från sajter och böcker till sociala medier och nyhetsbrev.

Vi vill vara säkra på att du som upphovsman accepterar vår användning av det material vi köper in och har därför tagit fram det här Frilansavtalet.

Värt att notera är att det förstås handlar om en redaktionell användning och Bonnier News är som marknadsledande publicistisk aktör också noga med att dina rättigheter som upphovsman inte kränks, på samma sätt som vi värnar om integriteten och respekten för de intervjupersoner, hemägare m fl som ställer upp och bidrar till allt fantastiskt material!

Har du frågor om det här avtalet eller hur samarbetet med Bonnier News fungerar är du välkommen att skicka dina frågor till frilansavtal@bonniernews.se

Vänliga hälsningar
Ann Fredlund
Bonnier Magazines & Brands AB

--------

Du godkänner avtalet genom att kryssa i rutan längst ner och därefter skickar avtalet/formuläret till oss genom att klicka på knappen "Skicka formulär".
Avtal om villkor beträffande rättigheter till redaktionellt featurematerial mellan Bonnier News AB och undertecknad *
För- och efternamn
Företag
Personnummer/Organisationsnummer *
Adress *
Postnummer och postadress *
Telefonnummer *
Mejladress *
*
Required
Jag arbetar som (kryssa i en eller flera): *
Required
Min specifika inriktning eller expertis är:
(ex Modefotograf, Matskribent, Plåtar omslag, osv)
Accepterar du att vi använder ditt material i redaktionella samarbeten, dvs att vi upplåter/överlåter vår rätt till materialet till tredje part, där du då vid varje tillfälle av sådan användning erhåller ett tilläggsarvode om ytterligare 10% av ditt ursprungsarvode? *
AVTAL MELLAN BONNIER NEWS AB OCH FRILANSAREN
1. Detta avtal reglerar Bonnier News rättigheter och skyldigheter i förhållande till redaktionellt featurematerial, såsom text, fotografier, grafik, illustrationer samt ljud- och bildupptagningar som Frilansaren producerar för Bonnier News (”Arbete/-t”). Avtalet gäller nyttjande för, förutom Bonnier News AB, org nr 559080-0917, de övriga juridiska personer som vid var tid ingår i samma koncern som Bonnier News AB (nedan tillsammans "BN").

2. Frilansaren är en självständig uppdragstagare som ansvarar för sina egna skatter och sociala avgifter om inte annat avtalas. Parterna avtalar särskilt om omfattningen av varje enskilt uppdrag samt om det arvode (”Grundarvode”) som ska utgå till Frilansaren.

3. Arbetet överlåtes härmed till BN med ensamrätt under två år från första publiceringsdatum. Därefter äger Frilansaren rätt att, efter inhämtande av skriftlig överenskommelse från BN, nyttja Arbetet vid sidan av BNs nyttjande. BN har rätt att, i tryckt och i digital form, med idag känd eller i framtiden uppkommande teknik, inom ramen för den verksamhet som vid varje tid hör till BN fritt upphovsrättsligt förfoga över Arbetet. Till de publicistiska produkter som ägs och utges av BN hör bland annat Sköna Hem, Allt om Mat, amelia, Leva & Bo, Dagens Nyheter, Expressen och dess undervarumärken. En mer utförlig, om än inte uttömmande, lista återfinns här: https://annons.bonniernews.se/sv-se/brands

4. Punkten 3 innebär att BN, inklusive samtliga dess produkter och undervarumärken, fritt får förfoga över Arbetet i alla de tryckta produkter mediehuset utger, på hemsidor, i databaser, digitala arkiv, mobila plattformar och sändningstekniker och andra format samt fritt reproducera, publicera och/eller bearbeta Arbetet ett obegränsat antal gånger och utan begränsning i tid, geografiskt eller i omfattning. Arbetet får även användas i marknadsföring av BN:s egna produkter och tjänster. Ansvarig utgivare innehar redaktionell kontroll över och beslutanderätt avseende om och hur Arbetet får publiceras.

5. Oaktat punkt 3, äger Frilansaren rätt att nyttja Arbetet genom att i referenssyfte publicera det på sin hemsida, i sociala kanaler, såsom Instagram, eller i konstnärliga sammanhang och utställningar.

6. För det fall att Frilansaren i samband med ingående av detta avtal accepterat att BN upplåter eller överlåter sin rätt till Arbetet till tredje part (part utanför BN:s affärsområde), i Sverige eller utomlands, äger Frilansaren rätt till ett tilläggsarvode om tio (10) procent av Grundarvodet för det Arbete som helt eller delvis upplåts eller överlåtes. Har inte redovisning och utbetalning skett dessförinnan ska BN, senast den sista februari varje år, skriftligen redovisa den försäljning som skett under föregående kalenderår samt mot faktura utbetala arvodet som Frilansaren är berättigad till enligt denna punkt.

7. BN får inte nyttja Arbetet i strid med Frilansarens ideella rätt enligt 3 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

8. Detta avtal gäller tills vidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Avtalets upphörande, oavsett skäl, påverkar inte BN:s rätt till Arbete som Frilansaren producerat före avtalets upphörande.
FRÅGOR OCH SVAR OM DET NYA FRILANSAVTALET
Q: Varför väljer Bonnier News (BN) att skriva frilansavtal?

A: Vi vill vara säkra på att du som frilansare förstår hur vi som mediahus behöver kunna använda inköpt material för att nå våra läsare. Det ökande antalet distributionskanaler för att nå läsarna ställer nya krav på våra avtal. För oss, och för våra läsare, är det därför självklart att ett reportage eller en intervju som publicerats i en tryckt tidning också kan konsumeras via exempelvis våra digitala plattformar.

Q: Det har varit en del diskussioner om frilansavtalet och några justeringar har skett. Vad är det som har ändrats?

A: Det stämmer. Vi har ändrat avtalet på en rad punkter efter att ha haft en dialog såväl internt som med våra frilansare. Det som justerats är att vi låtit punkten om upplåtelse/överlåtelse till tredje part bli frivillig, dvs du som frilansare väljer själv om du accepterar sådant förfogande, där du vid varje tillfälle då erhåller ett tilläggsarvode om 10% av ursprungsarvodet.

Vidare har vi ändrat BNs ensamrätt till materialet till att gälla i två år från första publiceringsdatum. Därefter kan du som frilansare - efter inhämtande av skriftligt godkännande från oss - själv sälja materialet till tredje part eller i övrigt förfoga över materialet.

Vi har även förtydligat din rätt som upphovsman att vid varje tillfälle kunna publicera materialet i referenssyfte i exempelvis din portfolio eller på Instagram. Och slutligen även förtydligat att ansvarig utgivare har vetorätt över hur materialet får nyttjas.

Q: Varför krävs ett skriftligt godkännande från BN efter två år för att jag som frilansare ska få nyttja material för egen del?

A: En viss typ av material kommer att behöva vara exklusivt för BN även efter två år, då det i sin uppbyggnad eller utformning kräver exklusiv publicering för att fylla sitt syfte. I en digital värld kan exempelvis en publicering av samma material på olika platser förvirra sökmotorer vilket skadar syftet. I andra fall kan målet med ett visst material vara att det endast ska finnas tillgängligt på en enda plats, varför BN i sådana fall behöver bibehålla ensamrätten till materialet.

BN har dock som ambition att, i de flesta fall, godkänna frilansaren rätt att nyttja materialet vid sidan om BNs rätt.

Q: Kan ni förklara ersättningsmodellen?

A: Det här avtalet reglerar rätten att publicera och i övrigt förfoga över ett inköpt material. Däremot styr det inte vilket arvode varje uppdrag ska ge, även om modellen, precis som tidigare, innebär att du som frilansare får ett grundarvode för varje uppdrag. Grundarvodet förhandlas mellan frilansaren och redaktören för aktuell titel från gång till gång beroende på uppdragets omfattning och karaktär.

Om BN vid ett senare tillfälle, i det fall frilansaren accepterat sådan användning, skulle välja att upplåta eller överlåta sin rätt till materialet till någon annan, d v s någon utanför BNs affärsområde, så utgår ett tilläggsarvode. Arvodet är 10 % av grundarvodet per upplåtelse eller överlåtelse.

10% av grundarvodet utgår oavsett om hela eller delar av materialet (t ex en bildserie) upplåts. Vanligtvis kommer du som frilansare att kontaktas när sådan användning sker, för att reglera tilläggsarvodet direkt.

Q: Kan BN göra ändringar i levererat material?

A: Ja, att BN har rätt att bearbeta materialet framgår av punkten 4. Observera att det handlar om professionell redigering och hantering enligt god journalistisk sed.

Q: Finns det begränsningar i BN:s rätt?

A: Ja, av upphovsrättslagen följer en skyldighet att iaktta frilansarens ideella rätt. Den skyldigheten gäller oberoende av det nya avtalet och något som vi alltid haft att förhålla oss till. Vi har ändå valt att skriva in detta i avtalet (punkten 7.)

Den ideella rätten innebär bl a att frilansarens namn ska anges (i den omfattning som god sed kräver) när verket tillgängliggörs för allmänheten. Enligt lag får verket inte ändras så, eller tillgängliggöras i ett sådant sammanhang, att frilansarens konstnärliga anseende kränks.

Q: Kan jag motsätta mig att material som jag varit med och skapat åt BN används på nytt i ett annat sammanhang? Under vissa omständigheter kan det vara känsligt att ett material återanvänds i ett liknande eller i ett annat sammanhang.

A: BN är medvetet om att det av olika skäl kan vara känsligt att återpublicera exempelvis ett reportage. Ett enkelt exempel kan vara att en familj i ett inredningsreportage vid ett senare tillfälle gjort avsevärda förändringar, eller kanske flyttat. BN har som rutin att kontakta omskrivna personer inför en återpublicering. Frilansaren uppmanas också att upplysa oss om det finns några särskilda omständigheter som vi bör beakta vid användning av materialet. Ansvarig utgivare har även ett särskilt ansvar att säkra att publicering sker enligt god publicistisk sed.

Q: Kan jag fortsätta sälja material som produceras för BN vidare till andra utan att fråga BN om lov?

A: Nej, inte i och med att BN har ensamrätt till materialet i minst två år från första publiceringsdatum. I vissa fall kan BN säkert se positivt på en sådan försäljning. Den måste dock föregås av en dialog med BN och skriftligt godkännande, företrädesvis i en mejlväxling med den redaktion som beställde materialet ursprungligen.

Q: Kan jag motsätta mig det nya avtalet?

A: Ja, självklart. Men BN kommer i första hand att arbeta med de frilansare som har undertecknat det nya avtalet. Det främsta skälet är återigen administrationen av rättigheterna, för dem som undertecknat avtalet råder inga oklarheter.

Q: Vad händer om jag säger upp avtalet?

A: Material som överlåtits till BN under den tid avtalet gällde är överlåtet och BN äger rättigheterna. Sägs avtalet upp kommer BN fortsätta betala 10 % vid återanvändning av äldre jobb, om en sådan överenskommelse gjorts. Villkoren för eventuella nya uppdrag (som överenskoms efter det att avtalet upphört) får förhandlas och regleras från gång till gång.
Genom att godkänna avtalet mellan mig och Bonnier News AB avseende sådant redaktionellt featurematerial som jag producerar för Bonnier News, försäkrar jag att jag förstår och samtycker till avtalsvillkoren. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Bonnier News AB. Report Abuse