แบบประเมิน การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 2-4 เดือนกันยายน พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
  This is a required question

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question

  ตอนที่ 2 รายการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558

  คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน ลงในช่องระดับความคิดเห็น ความหมาย 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ปรับปรุง
  1. นักเรียนมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมกีฬาสีในครั้งนี้
  2. นักเรียนมีความเข้าใจถึงความสำคัญของกิจกรรมกีฬาสีในครั้งนี้
  3. ลำดับขั้นตอน/เนื้อหา/และรูปแบบการดำเนินกิจกรรมกีฬาสีมีความเหมาะสม
  4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมกีฬาสี มีความเหมาะสม
  5. สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬาสี มีความเหมาะสม
  6. นักเรียนความประทับใจในกิจกรรมกีฬาสี
  7. นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมกีฬาสี
  8. คุณครูคอยดูแล พูดคุยและให้คำแนะนำในข้อซักถามแก่นักเรียน
  9. กิจกรรมกีฬาสีช่วยปลุกจิตสำนึกที่ดีของนักเรียนต่อการเล่นกีฬา/ออกกำลังกาย
  10. ภาพรวมของการจัดกิจกรรมกีฬาสีในครั้งนี้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน
  Please enter one response per row
  This is a required question