แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วม IPPD Delphi Network (Expert Nomination)
สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (Institute of Public Policy and Development หรือ IPPD) เป็นสถาบันวิจัยและห้องปฏิบัติการด้านนโยบาย ที่มุ่งเป้าให้เกิดการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืน และเราอยู่ในระหว่างการพัฒนากระบวนการเดลฟี (Delphi Method) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มในด้านเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศไทย จนถึงปี 2580

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นกระบวนการที่เปิดกว้างและน้อมรับแนวความคิดใหม่ ๆ จากทุกท่าน Foresight and Futures Lab ขอเชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเข้าร่วมเครือข่ายเดลฟี (Delphi Network) และมามีส่วนร่วมในการวาดภาพอนาคตของประเทศไทย

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ:
- ผู้เชี่ยวชาญ ควรมีความรู้และสนใจในด้านเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งในด้านกว้างหรืออย่างลึกซึ้งในสาขาใดสาขาหนึ่ง
- ผู้เชี่ยวชาญ ควรมีประสบการณ์มายาวนาน หรืออยู่ในกลุ่มผู้นำทางความคิดในสาขาของตน
- ผู้เชี่ยวชาญ มีความสนใจในอนาคตศาสตร์ และการใช้เครื่องมืออนาคตศาสร์ในการทำการคาดการณ์ระยะยาว
- ผู้เชี่ยวชาญ สามารถมาจากสาขาวิชาชีพใดก็ได้ ที่มีอาจมีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น (อาจเป็นผู้สร้าง ผู้ใช้ ผู้สังเกตการณ์ หรือ ผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม)
- ผู้เชี่ยวชาญ สามารถเข้าร่วมโครงการระหว่าง เดือนมิถุนายน ถึงกรกฎาคม 2563 ได้ โดยจะมีการกระจายแบบสอบถามออนไลน์ ทั้งสิ้น 3 รอบ

โดยหลังจากที่ได้รับการเสนอชื่อแล้วนั้น เราจะทำการติดต่อผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน เพื่อให้ตอบรับการเข้าร่วมโครงการ และแจ้งรายละเอียดต่อไป

หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ สามารถติดต่อ Foresight & Futures Lab ได้ผ่านทางอีเมล ffl@ippd.or.th

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Foresight & Futures Lab at IPPD would like to invite you to nominate or participate as Experts in our Delphi Network for the upcoming IPPD Delphi Technological Foresight, which aims to assess and evaluate the technologies that will arrive in Thailand up to 2037.

Criteria
- The nominated Expert should have at least moderate degree of knowledge and is interested in technologies.
- The nominated Expert should have lengthy experience in their field of expertise and/or be a thought leader in their discipline.
- The nominated Expert should have interest in Foresight or the use of foresight tools.
- The nominated Expert can come from any field of expertise, as this is an inter-disciplinary project.
- The nominated Expert must be able to join the project in June-July 2020, which will consist of 3 rounds of online survey.

After this nomination, we will contact the experts for their confirmation and provide additional information.

If there are any further questions, please kindly contact the Foresight & Futures Lab via email at ffl@ippd.or.th
Email address *
1. ชื่อ - นามสกุล ของผู้เชี่ยวชาญ (Name and last name) *
2. ตำแหน่งและองค์กรของผู้เชี่ยวชาญ (Position and organisation) *
3. ประเภทขององค์กรดังกล่าว (Type of organisation) *
4. อีเมลของผู้เชี่ยวชาญ - หากมี และได้รับอนุญาติจากเจ้าของอีเมลเพื่อเผยแพร่กับ IPPD แล้ว (Email, if you have the permit to share with us)
5. Line ID ของผู้เชี่ยวชาญ - หากมี และได้รับอนุญาติจากเจ้าของอีเมลเพื่อเผยแพร่กับ IPPD แล้ว (Line ID, if you have the permit to share with us)
6. คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ เช่น สาขาด้านที่ชำนาญ ประสบการณ์ในด้านอนาคตศาสตร์ ฯลฯ (Expert qualification such as field of expertise or experience etc.) *
7. ชื่อของผู้เสนอชื่อ - หากเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเข้าร่วมเอง โปรดข้ามข้อนี้ (Name and last name of the nominator - if you are nominating yourself, please skip this question)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of IPPD. Report Abuse