Diagnoza problemów w gminie LIPOWIEC KOŚCIELNY
Problemy zidentyfikowane w obszarze: SPOŁECZEŃSTWO
Bardzo ważny
Ważny
Mało ważny
Niewystarczająca liczba sal lekcyjnych i sal gimnastycznych w szkołach
Brak wyposażenia sal lekcyjnych w urządzenia interaktywne
Brak oferty dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla młodzieży
Bardzo zły stan techniczny budynków szkół, w tym instalacji kanalizacyjnej
Brak ciągłej opieki pielęgniarskiej w szkołach
Brak psychologów w szkołach podstawowych i gimnazjum
Brak dozoru nad terenem przyszkolnym w godzinach popołudniowych
Brak gminnego środka transportu (np. gimbusa)
Słabe warunki lokalowe w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
Brak zaplecza, magazynu i sprzętu nagłaśniającego w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
Brak mieszkań socjalnych na terenie gminy
Brak na terenie gminy Domu Pomocy Społecznej / Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
Brak miejsca dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych (np. Dom środowiskowy)
Słaby dostęp do lekarzy specjalistów na terenie gminy (np. okulista, kardiolog, ginekolog)
Zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi
Brak chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy
Inny ważny lub bardzo ważny problem w obszarze SPOŁECZEŃSTWO
Your answer
Problemy zidentyfikowane w obszarze: ŚRODOWISKO
Bardzo ważny
Ważny
Mało ważny
Brak oczyszczalni ścieków i kanalizacji
Zanieczyszczenie powietrza odorami z obiektów wielkotowarowej produkcji zwierzęcej (chlewnie i kurniki)
Brak odnawialnych źródeł energii (OZE)
Brak systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie
Duża ilość materiałów zawierających azbest (eternit) na terenie gminy
Nielegalne (tzw. dzikie) wysypiska śmieci
Deficyt wód powierzchniowych spowodowany wylesieniem i nadmierną regulacją koryt rzecznych oraz osuszaniem bagien, torfowisk i użytków rolnych
Brak zagospodarowania linii brzegowej zalewu RUDA (od strony gminy Lipowiec)
Nadmierny hałas spowodowany komunikacją drogową
Degradacja krajobrazu i zaburzenie gospodarki wodnej spowodowane eksploatacją kruszyw (np.żwiru)
Inny ważny lub bardzo ważny problem w obszarze ŚRODOWISKO
Your answer
Problemy zidentyfikowane w obszarze: GOSPODARKA
Bardzo ważny
Ważny
Mało ważny
Mała liczba przedsiębiorstw na terenie gminy
Bezrobocie na terenie gminy
Brak wyznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego stref w których mogą powstawać obiekty wielkotowarowej produkcji zwierzęcej (chlewnie i kurniki)
Bardzo mała liczba gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy
Brak gospodarstw ekologicznych na terenie gminy
Niezagospodarowany teren wokół zalewu RUDA (od strony Gminy Lipowiec)
Brak dostępu do sieci przesyłowej gazu ziemnego na większości terytorium gminy
Słaby system komunikacji publicznej na terenie gminy
Słaby dostęp do internetu szerokopasmowego
Inny ważny lub bardzo ważny problem w obszarze GOSPODARKA
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service