แบบสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการระบบห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด สพม.33

คำชี้แจง ขอให้โรงเรียนในสังกัดสพม.33 ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลการบริหารจัดการระบบห้องสมุดที่ดำเนินการอยู่ตามความเป็นจริง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question