แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "คนกินแดดชายแดนใต้ ครั้งที่ 9
ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผ่านโปรแกรม ZOOM
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 อาชีพ *
1.4 ต้องการนำความรู้จากการอบรมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อ *
Required
ตอนที่ 2 ด้านความรู้ ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมการอบรม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 ก่อนการอบรมท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) มากน้อยเพียงใด
2.2 ก่อนการอบรมท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ มากน้อยเพียงใด
2.3 ก่อนการอบรมท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแบบออฟกริดและออนกริด มากน้อยเพียงใด
2.4 ก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ไปปรับใช้ในครัวเรือน/องค์กร/สถานประกอบการ มากน้อยแค่ไหน
2.5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรม
ตอนที่ 3 ด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 หลังการอบรมท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) มากน้อยเพียงใด
3.2 หลังการอบรมท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาเซลล์ มากน้อยเพียงใด
3.3 หลังการอบรมท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแบบออฟกริดและออนกริด มากน้อยเพียงใด
3.4 หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ไปปรับใช้ในครัวเรือน/องค์กร/สถานประกอบการ มากน้อยแค่ไหน
3.5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรม
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจด้านการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.1 การประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
4.2 ความสะดวกในการลงทะเบียน
4.3 การดำเนินงานเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน
4.4 รูปแบบของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมีความเหมาะสม
4.5 วัน เวลา และระยะเวลาในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมีความเหมาะสม
4.6 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับเนื้อหา
4.7 วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
4.8 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตอนที่ 5 ความพึงพอใจด้านสถานที่ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
5.1 ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม
5.2 ความพร้อมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรม
5.3 ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
5.4 ความเหมาะสมของอาหารและอาหารว่าง
5.5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานที่ที่ใช้ในการอบรม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Psu.ac.th. Report Abuse