บันทึกการร้องเรียน
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
----------
เลขที่ ๔๐๔ อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ชั้น ๒ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามแสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
สายด่วน โทรฟรี ๑๒๐๐ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๐๒๕๑
เว็บไซต์ http://tcp.nbtc.go.th
อีเมล tcp.service@nbtc.go.th
ตราสัญลักษณ์ กสทช.
ช่องทางการร้องเรียน
*
มาด้วยตนเอง
จดหมาย
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
เว็บไซต์
SMS
อื่นๆ
ช่องทางการร้องเรียน
ข้อมูลผู้ร้องเรียน
ชื่อ-นามสกุล ผู้ร้องเรียน *
เลขประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง *
ที่อยู่ให้จัดส่งเอกสาร *
จังหวัดที่อยู่ *
รหัสไปรษณีย์ *
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน *
อีเมล *
โทรสาร (ถ้ามี)
กรณีมอบอำนาจ (หากมี)
ชื่อ-นามสกุล/บริษัท (ผู้มอบอำนาจ)
ชื่อ-นามสกุล (ผู้รับมอบอำนาจ)
ผู้ให้บริการ
ชื่อผู้ให้บริการที่ร้องเรียน *
ประเภทบริการ
ประเภทบริการที่ต้องการร้องเรียน *
ประเภทบริการที่ต้องการร้องเรียน กรณี อื่น ๆ
เลขหมายโทรศัพท์/รหัสผู้ใช้บริการ ที่ต้องการร้องเรียน *
พื้นที่ประสบปัญหา
กรุณาเลือกกรอกเพียงกรณีเดียวว่า ในประเทศ หรือ ต่างประเทศ
กรณีในประเทศ
กรุณา ระบุจังหวัด และบริเวณที่ประสบปัญหา
กรณีต่างประเทศ
กรุณา ระบุประเทศ และข้อมูลที่อยู่บริเวณที่ประสบปัญหา
รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาข้อร้องเรียน *
คำขอที่ต้องการให้ผู้ให้บริการแก้ไขปัญหา *
ท่านเคยร้องเรียนต่อสำนักงาน กสทช. ผู้ให้บริการ/บริษัท หรือหน่วยงานอื่น หรือไม่ *
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณี "เคยร้องเรียน"
กรุณาระบุข้อมูล เคยร้องเรียนต่อหน่วยงานใด เลขที่อ้างอิงอะไร และ ลงวันที่เท่าไหร่ ตามลำดับ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms