แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าใช้บริการ ที่ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ เพื่อใช้ในการติดตามประเมิณผลการให้บริการในภาพรวมและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
นักศึกษาใช้บริการเรื่อง *
ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ให้บริกาารด้วยความสุภาพ อัธยาสัยดี เป็นมิตร
ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
ให้คำแนะนำ ตอบข้อสักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
การแต่งการ สุภาพเหมาะสม
มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในหน่วยงาน
มีการให้บริการตามลำดับ ก่อน-หลัง
ระยะเวลาในการบริการมีความเหมาะสม ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
มีที่นั่งพักสำหรับผู้มาติดต่อ
สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม
ด้านความสะอาดบริเวรโดยรอบศูนย์ฯการศึกษา
Clear selection
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้มารับบริการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.