แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายบริหารบุคคล
ฝ่ายบริหารบุคคล *
ตอนที่ 1 ประเมินโครงการ
1. ท่านคิดว่าผลการดำเนินงาน/โครงการนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์เพียงใด *
2. มีการวางแผนการดำเนินงานชัดเจน อย่างเป็นระบบ *
3. มีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ *
4. ความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ *
5. ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน *
6. ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน *
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา *
8. ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ตอนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงาน (สำหรับเจ้าของโครงการ)
2.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
Your answer
ผลการปฏิบัติได้จริง
Your answer
2.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ
Your answer
ผลการปฏิบัติได้จริง
Your answer
2.3 พัฒนาการโดยรวมของโครงการ
สังเกตได้จาก
Your answer
2.4 ปัญหา/อุปสรรค ที่พบจากการดำเนินโครงการ
Your answer
2.5 กิจกรรมเดิมที่ควรดำรงไว้และนำไปดำเนินการต่อ
Your answer
2.6 กิจกรรมใหม่ ที่ข้าพเจ้าคิด่าจะดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงพัฒนางานโครงการ 2560
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service