แบบประเมินความพึงพอใจการจัดอบรมและบริการวิชาการ ประจำปี 2562
คำชี้แจง : แบบประเมินนี้ใช้สำหรับสำรวจความพึงพอใจของผู้ร่วมอบรม เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดอบรม และนำไปปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ *
1.2 สถานะ *
1.3 สังกัด คณะ/หน่วยงานงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการอบรม โปรดเลือกช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
2.1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1.1 กระบวนการรับลงทะเบียนมีความเหมาะสม
2.1.2 วิทยากรนำเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ
2.1.3 เนื้อหาสาระในการอบรมตรงกับความต้องการ
2.1.4 เอกสารประกอบการอบรม
2.1.5 ระยะเวลาทั้งหมดของการอบรม
2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ สะดวก รวดเร็ว กระตือรือร้นและเต็มใจ ให้บริการ
2.2.2 แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่สุภาพ
2.2.3 ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวมของเจ้าหน้าที่
2.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.3.1 สถานที่จัดฝึกอบรม มีความเหมาะสม
2.3.2 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการอบรม
2.3.3 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
2.3.4 ความสะอาดของสถานที่โดยรวม
2.3.5 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายในห้องอบรม
2.4 ด้านคุณภาพการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.4.1 การได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
2.4.2 สามารถนำความรู้ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
2.4.3 ความพึงพอใจการบริการในภาพรวม
2.5 ด้านระบบสารสนเทศหน่วยงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.5.1 การประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรม ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์หน่วยงาน และทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
2.5.2 ระบบการลงทะเบียนอบรมออนไลน์
2.5.3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดฝึกอบรมออนไลน์
2.6 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เข้าร่วมอบรม คิดเป็นร้อยละเท่าไร *
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
*
Your answer
ขอขอบคุณที่สละเวลากรอกแบบประเมินการจัดอบรมค่ะ
งานจัดอบรมและบริการวิชาการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service