แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
Sign in to Google to save your progress. Learn more

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.เพศ
Clear selection
2.ตำแหน่ง
Clear selection
3.กลุ่มงานที่ท่านมารับบริการ

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

ด้านเจ้าหน้าที่และการให้บริการของเจ้าหน้าที่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การแต่งกาย สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม
2.การพูดจาสุภาพ เป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
3.ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เอาใจใส่ กระตือรือร้น
4.ให้คำแนะนำ ชี้แจงและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
5.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
Clear selection
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
6.ขั้นตอน วิธีการในการขอรับบริการ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
7.ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
8.ความถูกต้อง ครบถ้วนในการให้บริการ
9.มีช่องทางการเลือกใช้บริการที่หลากหลายรูปแบบ
10.การจัดระบบการให้บริการตามลำดับอย่างยุติธรรม
Clear selection
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
11.ความพอเพียงของอาคารสถานที่/บริเวณในการให้บริการ (ห้องน้ำ ห้องประชุม อาคารสำนักงานบริเวณจอดรถ ฯลฯ)
12.ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร สถานที่
13.การแสดงป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์บอกจุดให้บริการและขั้นตอนการ ให้บริการที่ชัดเจน
14.การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ (เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับแขก)
15.การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้รับบริการ (เช่น แบบฟอร์ม ปากกา ดินสอ ที่เย็บกระดาษ ลวดเสียบ)
16.การบริการอื่น ๆ ขณะขอรับบริการ (เช่น น้ำดื่ม กาแฟ บริการอินเตอร์เน็ต)
Clear selection
ด้านเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
17.ความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ
18.ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
19.ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศครอบคลุม หลากหลายตรงตามความต้องการ
20.มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศให้ประชาชนทราบ
Clear selection

ตอนที่ 3  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนา

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy