แบบสำรวจความพึงพอใจ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
ข้อที่ 1 สถาณะผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อที่ 2 คณะ/หน่วยงาน
ข้อที่ 3 ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวัน
ข้อที่ 4 ท่านมักจะใช้บริการในช่วงเวลาใดมากที่สุด
ข้อที่ 5 ท่านมักใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อทำกิจกรรมใด
ข้อที่ 6 ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.ความมีสเถียรภาพของระบบเครือข่าย สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้อย่างต่อเนื่อง
4.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน แบบมีสาย (LAN, Fiber Optic) สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
5.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (Wireless) สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
Clear selection
ข้อที่ 7 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย (Security)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความปลอดภัย มากน้อยเพียงใด
2.การกำหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
3. ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งาน ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Clear selection
ข้อที่ 7 ข้อแนะนำ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Report Abuse