แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจต่อหลักสูตร *
5 = พึงพอใจมากที่สุด ,4 = พึงพอใจมาก , 3 = พึงพอใจปานกลาง, 2 = พึงพอใจน้อย, 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน
2.หลักสูตรจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร มุ่งผลิต มหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถใช้และสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคที่มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3. มีการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1. มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีและแนวทางในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างผสมผสาน 2. มีทักษะและความสามารถในการเชื่อมโยงประเด็นปัญหาเพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์วิธีการแก้ไขและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคและประเทศ 3. มีความเป็นผู้นำผู้ประสานความร่วมมือและผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถวางนโยบายและวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคและประเทศ 4. มีความสามารถในการสะสมความรู้และบูรณาองค์ความรู้ที่มีอยู่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคและต่างประเทศ
4. หลักสูตรจัดแผนการเรียนที่เหมาะสมและชัดเจน
5. ความชัดเจนของปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาในแต่ละภาคเรียน
6. อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน
7. อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ทันสมัย ใช้วิธีการที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
8. อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
9.ความเหมาะสมของกิจกรรมที่หลักสูตรจัดให้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
10. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้
11. การใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน
12. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล
13. มีวิธีการวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน
14. การวัดและการประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
15. การวัดและประเมินผลโปร่งใสและตรงตามเวลา
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา *
5
4
3
2
1
1. บุคลิกภาพและการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา
2. อาจารย์มีเวลาในการดูแล ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
3. อาจารย์สามารถให้คำแนะนำด้านวิชาการ (หลักสูตร ,การลงทะเบียนเรียน, แผนการเรียน ฯลฯ) ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
4. อาจารย์มีความเต็มใจให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาด้านการเรียนและอื่นๆ ให้กับนักศึกษา
5. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
6. อาจารย์ที่ปรึกษา ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม
7. อาจารย์ที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
8. อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำแหล่งเผยแพร่งานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างเหมาะสม
9.อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามนักศึกษาที่มีปัญหาต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือ
10. อาจารย์ที่ปรึกษาให้เวลากับนักศึกษาในการให้คำปรึกษาอย่างเพียงพอ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ *
5
4
3
2
1
1. ความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดเรียนการสอน
2. สิ่งสนับสนุนทางการศึกษาที่เพียงพอ ทันสมัย (วัสดุ อุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติ, หนังสือ,ตำรา สื่ออื่นๆ ฯลฯ)
3. พื้นที่ สถานที่ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานกลุ่ม
4. สิ่งอำนวยความสะดวก (ลานกิจกรรม, ห้องน้ำ,ห้องประชุม,ห้องสมุด ฯลฯ)
5. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน (สถานประกอบการ, ชุมชน, ธุรกิจท้องถิ่น วิทยาการภายนอก, องค์กรเครือข่าย ฯลฯ)
6. บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา *
5
4
3
2
1
1. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
2.มีแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา
3.มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำวิทยานิพนธ์
4. คณะมีการจัดกิจกรรมช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วม และการใช้เทคโนโลยี
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms