แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 โปรดทำเครื่องหมาย ถูก ลงในช่องว่าง ที่ตรงกับความจริงของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. สถานะ/ตำแหน่ง/อาชีพ *
ตอนที่ 2 ความเหมาะสมการดำเนินงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
คำชี้แจง ให้ท่านพิจารณาดำเนินงานโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 ตามความจริงและทำเครื่องหมาย ลงในตัวเลือก โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
5 หมายถึง มีการดำเนินงานที่เหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง มีการดำเนินงานที่เหมาะสมมาก
3 หมายถึง มีการดำเนินงานที่เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง มีการดำเนินงานที่เหมาะสมน้อย
1 หมายถึง มีการดำเนินงานที่เหมาะสมน้อยที่สุด
1. ด้านบริบท (Context) *
5
4
3
2
1
1.1 การมอบหมายงานบริหารจัดการเน้นการกระจายอำนาจ
1.2 ระยะเวลาในการเตรียมงานทุกขั้นตอนมีความเหมาะสม
1.3 ศูนย์การแข่งขันมีสถานที่จอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกโดยภาพรวม
1.4 ศูนย์การแข่งขันมีวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขัน
1.5 ศูนย์การแข่งขันจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการแข่งขัน
2. ด้านปัจจัย (Input) *
5
4
3
2
1
2.1 จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเหมาะสมกับกิจกรรม
2.2 ศูนย์การแข่งขันจัดกิจกรรม/บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร
2.3 ศูนย์การแข่งขันจัดกิจกรรม/บุคลากร ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้ชัดเจน
3. ด้านกระบวนการ (Process) *
5
4
3
2
1
3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน
3.2 การประชุมคณะกรรมการการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน
3.3 การแจ้งกิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน
3.4 การประชาสัมพันธ์จากป้ายโฆษณา
3.5 การประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของ สพม.25
3.6 ระยะเวลาในพิธีเปิด
3.7 ความเหมาะสมของการแสดงในพิธีเปิด
4. ด้านผลลัพธ์ (Product) *
5
4
3
2
1
4.1 เพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
4.2 เป็นแนวทางในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
4.3 กระบวนการ/ขั้นตอนในการตัดสิน โปร่งใส ตรวจสอบได้
4.4 พึงพอใจกับการเข้าร่วมกิจกรรม
4.5 ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้อีกในปีต่อไป
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1. ปัญหา/อุปสรรค
Your answer
2. ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25. Report Abuse - Terms of Service