ППС № 949 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за детски учители на тема: „Актуални стратегии и образователни модели в детската градина“

Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за детски учители на тема: „Актуални стратегии и образователни модели в детската градина“

Предназначение: за детски учители, кандидати за III ПКС.

Специализацията е предназначена за педагогически специалисти в сферата на предучилищното и училищното образование. Тя е насочена към повишаване равнището на професионализъм и компетентност на учителите, свързана е с усъвършенстване на педагогическото взаимодействие в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (01.08. 2016г.), нормативната уредба произтичаща от него, ДОС и критериите за квалификация и атестиране на педагогическите специалисти. Предлага методическа структура за описание и споделяне на собствен практически и педагогически опит, съобразен със съвременните и нормативни изисквания. Разглежда се подходи за насърчаване на творческото мислене, индивидуалността, самоконтрола, сомопознанието, самоизявата, осигурява на личностна удовлетвореност и чувство за успех.
Участниците в обучението се запознават с теория и практика на актуалните стратегии, подходи и образователни модели в ДГ. В програмата се предефинират и актуализират различни форми, методи и средства за повишаване на мотивацията и емоционалната нагласа на обучаемите в естествена и семейна среда като се актуализира и връзката учител-родител-дете.


Научни ръководители: преп. д-р Иванка Павлова


Обучението е съобразено с Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г)


Специализацията е с продължителност една календарна година в очно-задочна форма и завършва със защита на дипломна работа.

Начало на ППС № 949 - 20.01.2021 г.

На кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план и защитили дипломна работа се присъжда по документи III ПКС.

Таксата за едногодишната специализацията е 600 лв..(може да бъде платена на 2 или 3 вноски)


Необходимо е да представите следните документи за зачисляване в срок до 18.01.2021 г.:
- Договор в два екземпляра
- Заявление
- Декларация за съгласие на личните данни
- копие на диплома за завършено висше образование;
- копие на свидетелство за присъдена професионална квалификация "Учител" или придобита педагогическа правоспособност (ако притежавате такива);
- копие на свидетелството за придобита ІV професионално-квалификационна степен.
- копие на платежен документ
Забележка: На всички дипломи, свидетелства и удостоверения да се приложат копия с надпис „Вярно с оригинала!” и подпис на кандидата. Да се преснемат дипломите и свидетелствата заедно с приложенията!

Формулярите можете да изтеглите тук: https://dikpo.shu.bg/kvalifikacia-pps.html

Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: ППС № 949

Таксата се заплаща по банков път и всички документи се изпращат в Учебен отдел по пощата или с куриер.

Уважаеми колеги,
Моля да попълните следните данни, за да заявите участие в курса:
Email address *
От 25 май 2018 г. влиза в сила новият регламент за защита на личните данни General Data Protection Regulation за краткост (GDPR), който се отнася за всички граждани на Европейския съюз.За да отговорим напълно на новия европейски регламент ние от Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" публикуваме задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (GDPR). В линкът сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни. https://drive.google.com/open?id=1Ein-t-Z17_mBWf1XcTAzjufBEaZapCy8 *
Required
Име, презиме, фамилия (по лична карта) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Shumen University. Report Abuse