Elektronická registrácia zahraničné akcie BRK SOPK - Záväzná prihláška
Registrácia účasti na akciách BRK SOPK je záväzná. Ak sa nemôžete akcie zúčastniť, prosíme informujte nás, umožníte tak účasť ďalším účastníkom. V prípade platených akcií Vás prosíme o úhradu účastníckeho poplatku pred konaním sa akcie. Na požiadanie Vám vystavíme zálohovú faktúru.
Názov spoločnosti *
presný názov vašej spoločnosti
Your answer
Názov a číslo ulice * *
(zadajte názov ulice sídla spoločnosti a popisné číslo)
Your answer
PSČ a Mesto * *
Your answer
Priezvisko, Meno, Titul * *
Your answer
Funkcia *
Your answer
Telefonický kontakt *
uveďte prosím aj predvoľbu 0XY XXXXXXXX, príp. 09XY XXXXXX
Your answer
E-mailová adresa *
Your answer
Web adresa spoločnosti *
Your answer
Ste členom SOPK * *
Výber akcie z pozvánky *
Required
IČO *
Your answer
Bankové spojenie ( v tvare IBAN ) * *
Ak sa hlásite na BEZPLATNÚ AKCIU dopíšte 0
Your answer
Oblasť podnikateľskej činnosti: *
Your answer
Špecifikujte okruh záujmov o spoluprácu:
Your answer
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV *
Informovanie dotknutej osoby o spracúvaní jej osobných údajov V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení spracúva prevádzkovateľ, ktorým je Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislavská regionálna komora SOPK (ďalej len „BRK SOPK“), so sídlom Jašíkova 6, 821 07 Bratislava, IČO: 30842654, osobné údaje uvedené v prihláške vyššie za účelom účasti na vyššie uvedenej akcii ( seminár, workshop, biznis raňajky, exkurzia, konzultačný deň a pod. ) BRK SOPK (ďalej len „Akcia“) po dobu 10 rokov. Osobné údaje sú poskytnuté od tretej osoby, ktorá dotknutú osobu ( ktorej sa poskytuje táto informácia ) na vyššie uvedenú Akciu prihlásila a je uvedená pod prihlasovacím údajom „Názov spoločnosti". Osobné údaje sú poskytnuté v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, emailový kontakt a sú spracúvané na základe plnenia zmluvného vzťahu s treťou osobou ( prihláška na Akciu ). Získané údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. BRK SOPK týmto prehlasuje, že nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. Na základe písomnej žiadosti máte právo: žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; namietať spracúvanie svojich osobných údajov a ich prenosnosť ; podať návrh na začatie konania na úrade na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne. Zároveň týmto udeľujem súhlas so zaradením mojej elektronickej adresy do databázy BRK SOPK a so zasielaním informácií o jej aktivitách a tiež súhlas na vyhotovenie a použitie obrazových snímok z Akcie s cieľom zdokumentovania činnosti prevádzkovateľa v súvislosti s touto Akciou. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené na stránke prevádzkovateľa http://web.sopk.sk
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy