แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภายใน

แบบประเมินฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการหน่วยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลต่อไป
  This is a required question

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

  กรุณาเลือกข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่านต่อไปนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

  กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
  การให้บริการเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน และเหมาะสม
  ขั้นตอนการให้บริการสามารถปฏิบัติตามได้ไม่ยุ่งยาก
  ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ เช่น มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ชี้แจง หรือมีป้ายเขียนข้อความแนะนำ เป็นต้น
  ระยะเวลาการให้บริการ มีความเหมาะสมกับลักษณะงาน
  ให้บริการตามลำดับ ก่อน – หลัง อย่างยุติธรรม
  จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีความเพียงพอกับผู้มารับบริการ
  Please enter one response per row
  ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร และยิ้มแย้มแจ่มใส
  มีความรู้ ความสามารถในงานที่ให้บริการ สามารถให้คำแนะนำหรือ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น
  ดูแลเอาใจใส่ ตั้งใจทำงาน และเต็มใจให้บริการ
  มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
  กระตือรือร้นและให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว
  สามารถให้บริการและแก้ไขปัญหาที่ต้องการได้
  Please enter one response per row
  มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีคุณภาพและทันสมัยในการให้บริการ
  มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่เพียงพอต่อการให้บริการ
  สามารถเข้าถึงการให้บริการได้โดยง่าย เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน
  สถานที่ให้บริการสะอาดและเป็นระเบียบ
  มีป้ายบอกจุดบริการหรือป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
  มีที่นั่งพักสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ
  ที่ตั้งของหน่วยให้บริการมีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  สิ่งที่ได้รับจากการให้บริการมีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับความต้องการ
  ได้รับการบริการที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์
  ประทับใจต่อการให้บริการของหน่วยงานแห่งนี้
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  (ถ้ามี)
  This is a required question