แบบประเมินกิจกรรม “Siriraj Internal Medicine Board Review 2020”
รูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2563
เพศ *
ตำแหน่งงาน *
การบรรยายการสอนของวิทยากร *
5 : ดีมาก
4 : ดี
3 : ปานกลาง
2 : พอใช้
1 : ปรับปรุง
รศ.พญ.อภิรดี ศรีวิจิตรกมล : Calcium disorders & Glycemic disorders
อ.นพ.ทวีศักดิ์ วรรณชาลี : Adrenal & Sexual & Lipid disorders
อ.พญ.ปวีณา ชุณหโรจน์ฤทธิ์ : Pituitary disorders & Thyroid disorders
ผศ.พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์ : Glomerular disorders
ผศ.นพ.นัฐสิทธิ์ ลาภปริสุทธิ์ : Acute kidney injury & Chronic kidney disease
รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล : Tuberculosis, PM 2.5
อ.พญ.กฤติกา ธีระพันธ์เจริญ : Asthma & COPD & Pulmonary embolism, pulmonary hypertension
รศ.นพ.ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร : Pleural diseases & ARDS
อ.นพ.เอกพันธ์ ครุพงศ์ : Nutritional & hemolytic anemia, thalassemia & Hematologic malignancies
ผศ.นพ.ธีระ ฤชุตระกูล : Thrombophilia
ผศ.นพ.ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์ : Bleeding disorders & ITP, TTP, platelets dysfunction
อ.นพ.ศรัทธาวุธ วงษ์เวียงจันทร์ : Epilepsy
อ.พญ.จิราพร จิตประไพกุลศาล : Demyelinating diseases & Movement disorders
อ.พญ.ชิตาภา กาวิต๊ะ : Stroke
ผศ.นพ.ชัชวาล รัตนบรรณกิจ : Dementia
รศ.พญ.กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ์ : Neuromuscular disorders & Peripheral neuropathy
ผศ.นพ.อนุภพ จิตต์เมือง : Tropical infections
รศ.นพ.รุจิภาส สิริจตุภัทร : Organ-specific infections & HIV & opportunistic infections
อ.พญ.อวยพร เค้าสมบัติวัฒนา : Acid-related disorders & Chronic diarrhea & Gallstone diseases, pancreatitis
อ.นพ.สุพจน์ นิ่มอนงค์ : Acute & chronic hepatitis & Cirrhosis & HCC
รศ.พญ.วันรัชดา คัชมาตย์ : Crystal-induced arthritis & Septic arthritis
รศ.พญ.ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ : Rheumatoid arthritis & Spondyloarthropathies
ผศ.พญ.อัจฉรา กุลวิสุทธิ์ : SLE & Vasculitides & Systemic sclerosis, inflammatory myopathy
อ.นพ.อาจบดินทร์ วินิจกุล : Acute coronary syndrome & Heart failure & Essential EKG
ผศ.พญ.เมทินี กิตติโพวานนท์ : IE, myocarditis, pericarditis & Valvular heart diseases & Congenital heart diseases
ผศ.พญ.กฤติยา กอไพศาล : Essential oncology
ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร : Common genetic disorders
รศ.นพ.สุรัตน์ ทองอยู่ : Septic shock
อ.พญ.ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์ : Essential geriatrics
อ.พญ.สิริสวัสดิ์ วันทอง : Essential hypertension & Secondary hypertension
ผศ.นพ.สุมนัส บุญยะรัตเวช : Skin signs of systemic diseases
ผศ.นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน : Essential nutrition
รศ.พญ.พจมาน พิศาลประภา : Health check up & adult vaccination
รศ.นพ.สัมมน โฉมฉาย : Common toxidromes
อ.นพ.มงคล สมพรรัตนพันธ์ : Allergy & Immunodeficiency
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมในครั้งนี้ *
5 : ดีมาก
4 : ดี
3 : ปานกลาง
2 : พอใช้
1 : ปรับปรุง
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
สื่อการสอน
ช่องทางในการเปิดลงทะเบียน
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เนื้อหาที่ท่านได้รับเหมาะสมมากเพียงใด
ท่านเห็นสมควรให้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์อีกหรือไม่
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy